[ελ] (Ελλάδα) 61 Ανακοινωση των I.T.S

Comunicado 61 de ITS, ¡los incendiarios de Atenas se posicionan y atentan!


Πιστεὺω πως το ανθρὼπινο εὶδος πρὲπει να εξαφανιστεὶ, ακὸμα κι εμεὶς, απὸ τὸτε που πιστεὺω ὸτι ο ὰνθρωπος εὶναι ο μεγαλὺτερος εχθρὸς της φὺσης. Ως καταστροφικὸς παρὰγοντας εὶναι ὸτι πιο βλαβερὸ για τον πλανὴτη και γιαυτὸ το λὸγο μας αξὶξει η δικιὰ μας εξὸντωση.
-Mauricio Morales

Μὲσα απὸ αυτὸ το κεὶμενο αναλαμβὰλουμε την εμπρηστικὴ επὶθεση που ὲγινε στις 17/7 ενὰντια σε ὲνα πὺργο τηλεπικοινωνιὼν στην περιοχὴ του Καματεροὺ. Αυτή η δρὰση αποσιωπὴθηκε απὸ τα μέσα αλλὰ ξὲρουμε πολυ καλὰ ὸτι αυτὴ η επὶθεση ὲγινε με επιτυχὶα γιατὶ απὸ τη στιγμὴ που εμεὶς βρησκὸμασταν αρκετὰ μακριὰ σε μια ασφαλὴ απὸσταση, ὴμασταν σε θὲση να δοὺμε πως ο πὺργος τυλὴχθηκε στις φλὸγες, καὶγοντας τα καλὼδια και τους ηλεκτρικοὺς μετασχηματιστὲς.

Επιτεθὴκαμε ξανὰ ενὰντια στις υποδομὲς τηλεπικοινωνιὼν, ὸχι μὸνο γιατὶ ὲχουν ζωτικὸ ρὸλο για την ανὰπτυξη μιας φυσιολογικὴς ζωὴς στην πὸλη αλλὰ και γιατὶ βλὲπουμε σε αυτὸ τον τὺπο τεχνολογὶας και στα παρὰγωγα της μια απὸ τις πιο επιβλαβεὶς ὸψεις του τεχνοβιομηχανικοὺ πολιτισμοὺ. Η τεχνολογὶα των τηλεπικοινωνιὼν εὶναι ὲνας απὸ τους παρὰγοντες που ὲχει επιρρεὰσει περισσὸτερο και συμβὰλλει στο να κὰνει τη ζωὴ και τις ανθρώπινες σχέσεις πιο τεχνιτές.

Πιστεύετε πως οι δράσεις σας δεν έχουν επιπτώσεις? Τα τελευταία κύματα κάυσωνα, οι ασταθείς και δυσμενείς κληματικές συνθήκες, οι πυρκαγές που κατασπάραξαν την Ελλάδα, την Καλιφὸρνια και ὰλλα μέρη του κόσμου, οι σεισμοί, οι πλημμύρες…Ὸλα αυτά που αποκαλείτε “καταστροφές” στην πραγματικὸτητα είναι μια ὲνδειξη εκδίκησης της ὰγριας φύσης. Αν πιστεύετε ότι αυτό είναι αρκετό, τότε δεν έχετε δει τίποτα ακόμα…Η εκδίκηση της άγριας φύσης θα έρθει σύντομα. Οι ITS είναι ένας ακόμα μηχανισμός εκδίκησης και αυτή είναι μόνο η αρχή.

Ούτε οι αστυνομικές έρευνες ούτε και οι δειλοί ρουφιάνοι που κρύβονται πίσω από τους υπολογιστές τους θα μας σταματήσουν.

Είμαστε συνένοχοι με τον Kevin Garrido, ο οποίο καταδικάστηκε πρόσφατα σε ποινή φυλάκισης 17 χρόνων στη Χιλή, και καταδικάστηκε επίσης από τους ιερείς του μοναστηριού της αναρχοχριστιανικής ηθικής.

Εμπρός ITS της Αμερικής και της Ευρώπης!
Ο πόλεμος συνεχίζεται!

Ατομικιστὲς που Τείνουν στο Ὰγριο (ITS) – Αθὴνα
-Νυχτερινοὶ Κυνηγοὶ

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.