(tü) Nietzsche, Devlet ve Devrim

Nietzsche –iktisat kuramları ile ciddi bir şekilde ilgilenmemiş olsa da– eserlerini kapitalizmin belli bir yorumu üzerine kurgulamıştır. Aslında 1870’lerde kapitalist üretim biçimi, en ileri ulusal formasyonlarda, sanayi kapitalizmine damgasını vuran rekabetçi aşamayı geride bırakıyor ve finansal sermayenin egemen olduğu emperyalist aşamaya giriyordu. Ne var ki Almanya’da durum biraz farklıydı ve bu ülkede kapitalizm, gecikmiş bir sanayileşme hareketi olarak feodal ilişkileri tasfiye ediyor ve bu nedenle de hâlâ ilerici bir yön taşıyordu. Öte yandan, Nietzsche, Marx ve Engels’in daha Manifesto’yu kaleme alırken gözlemledikleri kapitalizmin özünde yatan “küreselleşme” potansiyelini de sezmiş ve bundan bazı olumlu sonuçlar da çıkarmıştı. Sanıyorum ki Marx ve Engels ile Nietzsche’nin bu konuda otuz yıl arayla yazdıklarını alt alta koyarak birlikte okumak, aralarındaki ortak ve farklı noktaları saptamak açısından aydınlatıcı bir başlangıç olabilir.

Marx ve Engels (1848): “Burjuvazi dünya pazarını kullanarak tüm ülkelerin üretimine ve tüketimine kozmopolit bir nitelik kazandırıyor. Gericilerin esef edecekleri şekilde, sanayinin ulusal temelini ortadan kaldırdı. Eski ulusal sanayiler yıkıldı ve bu yıkım hâlâ devam ediyor. (…) Ulusal üretimin karşıladığı ihtiyaçların yerini tatmin edilmeleri en uzak ülkelerin ve iklimlerin ürünlerine bağlı olan yeni ihtiyaçlar alıyor. Eskiden olduğu gibi kendi kendilerine yeten ulusların ve bölgelerin birbirlerinden kopukluklarının yerini evrensel ilişkiler ve toplumların karşılıklı bağımlılıkları olgusu alıyor. Ve maddi üretimde olan şey, aynen kültürel üretimde de cereyan ediyor. Bir ulusun entelektüel ürünleri tüm ulusların ortak mülkiyeti oluyor. Ulusal dar görüşlülükler ve dışlamalar gitgide olanaksızlaşıyor. Ulusal ve yerel edebiyatların çeşitliliğinden evrensel bir edebiyat doğuyor.”[28]

Friedrich Nietzsche (1878): “Ticaret ve sanayi, kitap ve edebiyat değişimi, yüksek kültürün herkesin ortaklığına sunulması, hızla yer ve şehir değiştirmeler, halen toprak sahibi olmayan herkese özgü göçebe hayatı, işte bütün bunlar kaçınılmaz olarak ulusların zayıflamasına yol açıyor ve –hiç olmazsa Avrupa uluslarının– yıkımıyla tamamlanıyor; öyle ki bu gelişme sürekli karışmalar sonucunda karma bir ırkın, bir Avrupa insanının doğmasına yol açacak.”[29]

Yukarıdaki satırlardan anlaşılabileceği gibi, Marx, Engels ve Nietzsche kapitalizmin küresel eğilimi hakkında ortak görüşlere sahiptirler; ne var ki Marx ve Engels bundan proletarya enternasyonalizmi ve sosyalist devrim yönünde sonuçlar çıkarır ve bunların kavgasını verirken, Nietzsche giderek kaybolan aristokratik değerlerin yasını tutmakta ve oklarını “eşitlik” ilkesi ile bu değerleri yok etmeye çalışan burjuva demokrasisine çevirmektedir. Ulusallıktan “yüksek kültür”ün egemen olduğu evrenselliğe geçişi sağlayacak halka ise, Nietzsche’ye göre, ırkların karışmasından doğacak “Avrupa insanı” ve bir “Avrupa federasyonu” olacaktır.

Gerçekten de 1870 Alman-Fransız savaşına bir Alman milliyetçisi olarak katılan Nietzsche, izleyen yıllarda aristokratik bir Avrupa-merkezciliğine kaymış, fakat henüz ütopya niteliğindeki bu özlem kişiliğinde bir kolektif kimlik bunalımına yol açmıştı. Nietzsche düşünce ve duygu dünyalarını karşı karşıya getiren bu bunalımda yer yer Almanlar hakkında çok ağır şeyler söyleyecek ve kendisine Polonyalı aristokrat atalar arayacak, yer yer –Nazilere malzeme olan– anti-semit beyanlarda bulunacak ve yer yer de, tam aksine, Yahudileri göklere çıkaran ifadeler kullanacaktır. Bununla beraber unutulmaması gereken nokta şudur ki, Nietzsche, Alman ulusunu en ağır şekilde eleştirirken bile aslında Alman kalıyor ve kavgasını Alman kültürünün araçları ile veriyordu. “Nietzsche’nin germanik karakterinden bir an bile kuşku duymuyorum”, diye yazmıştır yakın dostu ve meslektaşı F. Overbeck, “gerçekte Nietzsche bir Almandan başka bir şey değildi; ancak imge dünyasında Slav idi”.[30]

Marx ve Engels’e göre başlangıçta doğa güçleriyle savaşan insanlar giderek doğaya kendi aralarında kurdukları ilişkiler aracılığıyla yaklaşmışlar ve böylece üretim güçleri, teknoloji ve mülkiyet ilişkilerinden oluşan bir “ikinci doğa” yaratmışlardı. İki düşünür kuramsal çalışmalarını “alt-yapı” adını verdikleri bu “ikinci doğa”nın analizine hasretmişlerdi: İnsanlar gerçek özgürlüğe ve yaratıcılığa kavuşmak için bu “ikinci doğa”yı da yenmek zorundaydılar. İlginçtir ki Nietzsche de tarih ve toplum analizlerini insan-doğa ilişkileri üzerine kurmuş, fakat “ikinci doğa”yı çok farklı bir şekilde tanımlamıştır. Filozofa göre insanlar, doğuştan gelen özelliklerin yanı sıra, “geçmişin hırslarının, yanlışlarının, hatalarının hatta cürümlerinin” de biçimlendirdiği bir “doğa”ya sahiptiler; fakat “yeni ve güçlü bir disiplin” ile bununla savaşıyorlar ve kendilerine “yeni bir alışkanlık, yeni bir içgüdü ve birinci doğayı yenecek ikinci bir doğa” yaratıyorlardı.[31] Nasıl “ikinci doğa” Marx’ta insanları “yabancılaştıran” bir işlev ile yüklüyse, Nietzsche’de de tüm değerleri “bayağılaştıran” ve giderek nihilizme yol açan bir işlevle yüklüydü. Böylece Nietzsche’nin felsefesinde insanlık savaşı da bir “doğalar savaşı” şeklinde ortaya çıkıyordu ve bu savaş “aynı”nın ebed-müddet yeniden yaşanması şeklinde ortaya çıkıyordu. Ne var ki, çoğu kez sanıldığı gibi, burada “aynı” olan şey, tekrarlanan, geri gelen şeyler değildi; “aynı” olan şey, sadece tekrarlanma, geri dönme olgusu idi. Hegel’e karşı büyük kavgalar veren filozof, daha sonra kendisinde de bir “Hegelci” taraf bulmuştur.[32]

Aslında doğa kavgasını eleştirel tarih anlayışıyla yürütenler umutsuz değillerdi; çünkü çok iyi biliyorlardı ki “birinci doğa”lar tarihte defalarca yenilmişti ve bizzat kendilerinin savaştıkları “birinci doğa” da bir zamanlar “ikinci doğa” idi. Nietzsche’nin kendisi de bu kavgaya “tüm değerlerin dönüşümü”nü (Umwertung aller Werte) hedefleyen radikal bir programla katılmış ve bu konuda ömrünün sonuna kadar da tutarlı olmuştur. Bir mektubunda, “Alman dilinde yazılmış en derin eser”[33] diye nitelediği kitabında yeni değerler düzeninin habercisi (ya da “peygamber”i) olan Zerdüşt, çekildiği dağda on yıllık tefekkürden sonra dağdan iniyor ve insanlara bu değerlerin temsilcisi olan “üst-insan”ı (Übermensch) anlatıyordu.[34]

Nietzsche, sınıf kavgasının yerine ikinci doğa ve yeni değerler kavgasını koyunca iktisadi ve toplumsal hayatın somut analizi yükümlülüğünden kurtuluyor ve sığındığı mitler dünyasında yeni bir aristokrasi düşlüyordu. Toplumsal hayat artık onun gözlerinde rantla yaşayan, üstün yetenekli, yaratıcı bir seçkinler grubuyla, bunlara hizmet etmekle mükellef kölelerden ibaretti. “Zayıflara karşı güçlülerin yanında olmalıyız” diyordu Nietzsche, “Yunanlıların köleci sistemleri yüzünden çöktükleri söyleniyor; biz ise kölelerimiz olmadığı için çökeceğiz”.[35]

Aslında “modern köleler” de vardı ve herkesin köleliği lanetlemesine rağmen Nietzsche de biliyordu ki, “(eski) köleler, modern emekçilerden (Fabrik-Sklaverei) daha güvenceli ve daha mutlu bir yaşam içinde olmuşlardı”.[36] Gerçi Bismarck işçilere bazı haklar tanımıştı: Artık işçiler asker olabiliyor, sendika kurabiliyor, seçimlerde oy kullanabiliyordu; fakat yine de durumları, kendilerine, “ahlak diliyle söylemek gerekirse, bir adaletsizlik” olarak görünüyordu. “Bu durumda soruyorum, diyor Nietzsche, hâlâ ne isteniyor? Eğer bir amaca ulaşmak isteniyorsa onun araçlarına da sahip olmak gerekir. Eğer köleler isteniyorsa onlara kendilerini efendi yapacak şeyler vermek deliliktir”.[37] Ve kendisi deli değildi; köleleri istiyordu. Oysa mevcut öğretim sistemi bu amaca tamamen ters bir işlev yüklenmişti ve bu durumda Nietzsche de, Marx’ın tezini ters bir amaçla tekrarlayarak, istediği düzenin kurucuları olarak “eğitilmiş eğitimcilerden” söz ediyordu.[38] Continue reading (tü) Nietzsche, Devlet ve Devrim

(México) 87 comunicado de ITS

Enviado al mail.


Aprovechando el clamor popular, la exigencia de justicia, la tolerante administración de las autoridades capitalinas y la incompetencia policial, miembros de Individualistas Tendiendo a lo Salvaje nos hemos infiltrado en la manifestación de ayer y hemos sido participantes de los disturbios generados en el centro de la asquerosa Ciudad de México.
De nueva cuenta, el Caos se apoderó de las calles y nuestros grupúsculos junto con otros rabiosos antisociales desmadramos varios objetivos al alcance de nuestras manos. Esta no es la primera ni la última vez que nos entrometemos en una marcha pacífica, que quede claro que ITS toma cualquier oportunidad para desatar el Caos, la confusión y la desestabilización, realmente nos importa una mierda sus exigencias (de quien sea).
Para los descerebrados aclaramos que, esta es una pequeña carta de NUESTRA responsabilidad en aquellos disturbios, con esto no quiere decir que nosotros fuimos los TOTALES responsables de la hermosa violencia de hace unas horas, el mérito también lo tienen otros y otras con quienes compartimos capuchas, sudor, burlas y efusividad.

Por lo Oculto y lo Desconocido:
Individualistas Tendiendo a lo Salvaje – México

(it) Psicopatici e terrorismo

È indiscutibile che gli attentati al World Trade Center di New York e del palazzo federale di Oklahoma, hanno cambiato la nostra percezione del fatto che le persone in qualsiasi fase del disturbo della personalità possano compiere tali atti barbari contro persone innocenti. Sì, è evidente nel corso della storia che gli esseri umani sono i soli tra tutte le specie animali che impongono il terrore e l’omicidio di massa nella propria società. Tuttavia, il terrorismo e il crimine organizzato contro le persone amplia la seria domanda sulle personalità psicopatiche dei terroristi, sia come esecutori che pianificatori.

Questi due atti terroristici di cui sopra, hanno scioccato il mondo intero, dato che prima di questi eventi, era inconcepibile che qualsiasi conflitto etnico-nazionalista irrisolto, conflitti interiori di un individuo o un individuo profondamente alienato potesse produrre un livello di violenza con conseguente morte e ferimento di centinaia di civili. Purtroppo, dall’attacco terroristico al World Trade Center a New York , il terrorismo è diventato endemico in tutto il mondo, creando ansia generale e paura per la sicurezza delle persone. Ancora peggio, in molti casi, la violenza e i conflitti armati sono diventati una parte naturale della vita quotidiana in molte aree.

Con la perdita della vera identità, le persone di solito cercano di identificarsi con coloro che hanno un potere, la figura dell’autorità che potrebbe dare indicazioni e significato. Purtroppo, questi modelli di ruolo risultano spesso essere dei terroristi e guerriglieri che perpetrano gran parte della violenza su citata. In tali circostanze, il legame con questa figura potente e carismatica, è il terrorista, che attraverso la brutalità dell’atto terroristico, mostra una presunta dedizione verso l’identificazione e la liberazione sociale, politica, culturale, psicologica. Identificarsi con i terroristi non è semplicemente elettrizzante, ma logico per coloro il cui senso di sé è impedito o distorto. Se durante l’infanzia ci può essere una certa vulnerabilità (violenza domestica, negligenza, relazioni interrotte, ecc.) Sembra che la violenza sia la cosa logica da portare avanti per un adolescente senza speranza. Ciò indica una trasformazione psicologica generale in cui l’identità personale deriva da una serie di “frammenti” e auto-discontinuità, piuttosto che dal coerente insieme sociale.

Queste nuove identità culturali e politiche manifestano spesso la conformazione dell’individuo al mondo esterno come un luogo pericoloso e non sicuro. Tuttavia, è importante dire che gli organizzatori del terrorismo usano il terrorismo come metodologia piuttosto che come ideologia, usando individui vulnerabili per i loro obiettivi mirati. Per gli organizzatori psicopatici (capi), il terrore è una strategia progettata per instillare la paura generale e provocare il dominio in atti spericolati della repressione in modo che i conflitti individuali (personali), piuttosto che politici, siano in atto. Tuttavia, è importante che la violenza organizzata sia eseguita da persone che fanno parte di un gruppo per approvare l’atto in nome di obiettivi politici.

Tuttavia, non si considereranno criminali, ma piuttosto individui ingiuriati, rivoluzionari, patrioti e “combattenti per la libertà” per alcuni diritti. Questo è qualcosa di tipico dello psicopatico così definito da Hare (1970): mancanza di rimorso e vergogna, incapacità di apprendere dall’esperienza, grandioso senso di autostima, insensibilità / mancanza di empatia, mancanza di obiettivi realistici e a lungo termine, mancata accettazione della responsabilità per le proprie azioni, assenza di colpa e versatilità criminale.

La psicopatia dei terroristi si basa sulla stimolazione patologica che disturba la loro socializzazione. In molti esempi, è evidente che quelli con una socializzazione inferiore hanno commesso una violenza organica. Le prove supportano l’opinione dello psicopatico terrorista come un individuo in uno stato di deprivazione di stimoli avversi che lo costringe a compiere un comportamento antisociale (terrorismo), che porta la sua eccitazione a un livello conforme a se stesso. Nella tipica mancanza di colpa, nello psicopatico, c’è l’incapacità di formare una relazione intima, e c’è mancanza di responsabilità. La specifica perdita di conoscenza e un ansia di basso livello, sono dovute alla visione sia degli altri che di se stesso come oggetti da manipolare. Di conseguenza, gli psicopatici non riescono a interiorizzare le norme e i valori sociali e ad agire senza considerare gli inevitabili effetti e danni sugli altri.

La disinibizione del comportamento antisociale e la creazione di uno stato depersonalizzato producono mancanza di integrazione e auto-coesione, rendendo un individuo incerto, insicuro e vulnerabile. Tali individui sperimentano una perdita di autocontrollo, ma hanno bisogno di controllo patologico sugli altri per aumentare il loro livello di eccitazione carente. A causa del distacco e della disperazione associati a un senso di contraddizione e ambiguità nelle norme e nei valori, che compromette la corretta integrazione nella società, lo psicopatico sceglie un’azione con la quale rifiuta le norme e i metodi sociali, cercando l’accettazione da parte di alcuni gruppi. Naturalmente, gli obiettivi e le identità annunciati sono assolutamente ingiustificabili, ma lo psicopatico terrorista rimane un individuo con una specifica perdita di conoscenza.

L’individuo con questa sindrome della personalità aspira a trarre vantaggio dagli altri, è “pazzo per essere il numero uno” e ha pochi approfondimento nei valori morali. Tende ad essere ingannevole, a mentire o fuorviare e ad assumere comportamenti illeciti (criminali). Ha poca o nessuna empatia, sembra non provare alcun rimorso per i danni causati agli altri e può mostrare sconsiderato disprezzo per i diritti e le norme sociali, la proprietà e la sicurezza dell’altra persona. Il terrorista tende ad agire impulsivamente, senza riguardo per le conseguenze. Sembra non preoccuparsi delle conseguenze e sembra sentirsi immune o invulnerabile.

Esso / essa mira ad essere inaffidabile e irresponsabile, e cerca di manipolare le emozioni degli altri per ottenere ciò che vuole. Nelle relazioni sociali, il terrorista di solito tende ad essere arrabbiato o ostile a causa di qualcosa, a cercare potere o influenza su altri che sono servili o leali ed è critico nei confronti di tali individui. Il terrorista sembra ottenere piacere o soddisfazione nell’essere aggressivo o sadico, e aspira a essere in conflitto con l’autorità ed è incline a entrare nelle lotte di potere. Il terrorista incolpa gli altri per i propri fallimenti o carenze e sembra credere che i suoi problemi siano stati interamente causati da fattori esterni che hanno una scarsa comprensione psicologica dei propri motivi e comportamenti.
Posted on September 20, 2019

[en] (CHILE) 8th ITS interview

– Wich are your motivations?
We already exposed our motivations many times. And in order not to be repetitive, we will answer that when we carry out an attack we do it as a part of the revenge of wild nature against humankind, because of all the devastation that have been caused by it. This revenge can be seen in the great “natural disasters” that hit the cities but also in the “deviant” behaviours of terrorists like us. It might be motivated by an intellectual inclination or a more spiritual sense, but the important es that we are able to hear the earth agony screams with every new megaproject aimed to the progress, or with the permanente presence of tons of concrete asphixiating the earth, and the expansion of the urban spot finishing eco-systems. In darkness we feel the cry of the felled trees, the screams of the mountains broken in half. This is unstandable for us and for this reason we preffer to die in this war rather than passively accept all this.

– Why to use violence as a form of answer?
The earth is not avenged asking for mercy of trying to awake the conscience of the brainless mass. Humankind invades, tear apart, mutates, destroy, extinguish and degrades. We use what we have at hand to counter that: explosives, firearms, knives, etc. We already get rid of the western morality and the values derived from the illustration, we developed our points of view learning from the ancient. Why should we learn from a doctrine that is 200 years old and is heading towards the self-destruction of the specie in that short period of time while we can learn from the cosmos and its process that exists even before that what our mind is able to figure out? The roots of our thoughts comes from this primordial source, that tough us, among other things, that violence is never something bad or good, but is a integral part of the everything, a manifestation that is present in certain circumstances, and it happened that we live in an era of a total war declared from one specie against the whole biosphere; the anthropocene. When if not now, the violence is an adecuated form of answering?

– What is your opinion about what the media said about you?
Thats a broad question as the media have been talking a lot about us. Mostly we could say that clearly they do not understand us at all and in consequence they talk pure nonsense about us. There are some cases in wich they hit the nail, or at least they have been close. But what is important to us is the fact that they stand out our danger and the true nature of the threat that we represent, and that they did it in abundance. If they named us inconsistent, fascists, right-wing or left-wing false flags, or any other of those accusations, we do not care at all, also we already set up clear and dismantled every one of them.

– Are you an organised group or simply individual actions?
In first place we are an orgnized criminal group, were of course there is place for individual actions, each individualist or group of individualists act as seems better to them. Some groups carry out murders, some others send parcel-bombs and others use industrial explosives to blow up infrastructures and cause tragedies, some take responsibility for their actions and some others no, ITS is about satiate the wild impulses of the individualists, and that we do it to spare.

– What is your relationship with anarchism, misanthropy and nihilism?
1. With the anarchism, at the current moment the relation is of rupture, although there is no dishonor in accepting that many eco-extremists and some members of ITS come from anarchism, mostly from insurrectionalist and eco-anarchist tendencies. It is true that back in the day there were some bounds with the anarchist scene, but nowdays most of the anarchist detest our tendency and they do good, as their western and illustrated education teaches them that everything that goes stray from the path of christian morality is a sin with other name, we can call it counter-revolutionary, aberrant, vile or whatever. Most anarchists believe that they are fighting the system, but the only thing they do is enforce some values as egalitarianism or solidarity and take them to extremist positions, this is a disapointment generated when the system does not meets strictly with the values that promote. We saw that on TV, represented in the super-hero movies. The system promotes in different degrees of subtlety racial or gender equality, but then you can see cops beating up black people or some thugs trying to rape a woman, the anarchist can’t handle that, and as batman or superman, he chooses to jump over the limits of the law to enforce those values taught to him, thus is generated a conflict with the authorities in wich they see themselves as antagonic to the system in some way, when it is obvious that they are not. The same can be applied with economical, environmental injustices, or any other issue generated by the system that is addressed using the same values that the system promotes.
Eco-extremists, on the opposite, take the anti-values of the system as egoism, indiscriminate violence, contempt for human life, and adopt them for our path of real antagonism and confrontation against the progress of the civilized world and all its concepts. Some have said, wrongly, that we are a mirror of the civilization itlself because we fall into “religious thoughts” or because our beliefs in an authority as the wild nature is for us. This is absolutely wrong as our paganism is recovered from our oldest ancestors and we accept authority as a undeniable reality when we are facing forces that goes beyond our understanding. Or is it not the most civilized thing in the world to play to know everything (to believe that the confines of the real correspond to the limited scope of our knowledge)? Does it not fall into the scientist and artificializing mentality when you want to play the social engineer who strips the being of his attributes either gender or species to create a “flat tab” where to trace the destiny of the future human being, one who will live in supposedly pacified societies, and will be able to choose at any moment of his life what his sexual orientation will be, his relationships, his way of feeding, etc. etc. etc. That is only possible living in a controlled and artificial environment, which in turn is only possible at the cost of the annihilation of wild nature. It is the snake eating its own tail. To seek an alleged improvement or perfectioning of humanity, whether from a progressive and “bourgeois” or a leftist perspective, the result is the destruction of the only possible environment for that humanity.
We say it with no shame and to make it clear, we SHIT in those progresists dreams. For us, a person born with dysfunctional brain or with atrophied body must be abandoned in the forest to become the dinner of an animal. For us, a person who is born with a cock but thinks he is female or vice versa is nothing more than a mentally weak person confused by the labels and roles of civilization. In real life, in the crudity of wild nature, there is no time for such modernist faggotry bullshit.

2.About misanthropy we could say that it is something very important within the eco-extremist thought, while it is a dysfunctional approach in a more global framework, to address this modern era is very accurate. We are constantly surrounded by humanoids, our enviroment is shaped by the human intervention, and that has only brought misery and devastation. How not to hate the human?

3. Nihilism is one more weapon in this war, it ends with the hope of future changes or revolutions that will never come, but also tear apart the whole framework of moral values that covers the the predominant thought of this era. Leaving us with nothing but the Nothing itself. Some throw themselves into that abyss of denial and total rejection, which is perfectly valid, we, the eco-extremists thar write this words, set above the acceptance of a limited and defective mind, and the place of Nothingness is filled with the adoration of the Unknown, the Occult and the Unnamable, the primitive, unknowable forces that underlie the All and move the threads of our existence. On some occasions they take the name of Ajajema, Anhangá, Gualichu, Mictlantecuhtli or even Satan, and on others they simply manifest themselves as Wild Nature. To these dark forces we throw our praises and in them we deposit our intentions with the faith that they take care of us in every dangerous attempt of attack.

– What meaning have for you the wild?
For us, Wild Nature as a concept is somewhat contradictory. On the one hand we have Nature, which currently functions as an image of the spectacular type created by civilization to sustain domestication, that is, it is a reflection or a ghost and not a “material reality”, and acts by establishing a separation between We (humans) and the wild. The wild are impulses or instincts that inhabit our interior. Nature does not exist or is dead (rather, it was murdered), now there is only civilization and its backyard, forests, rivers, mountains and as a whole all the remaining ecosystems are “reserves”, “ecological parks” and in short, spaces that were subjected to territorialization control. That they are still green and not gray is something circumstantial and responds only to the interests of civilization. This reality hit us like a ton of bricks. That is why when eco-extremists fight for wild nature we do it in a double sense, on the one hand claiming revenge for all that civilization buried or domesticated for its petty purposes and on the other holding on to the internal savagery that separates us from the total submission, that part of us that remains human and therefore wild and animal and consequently it is neither civilized nor artificial, we all carry it inside, the difference is that we listen to it and let it loose.

– Who is Kevin Garrido for you?
Kevin Garrido was for us an unbreakable warrior, of those who are no longer around. Endowed with the same strength that Cuautemokzin had when when he was tortured by the Spanish lackeys of Cortes, inflicting burns on his feet so that he would reveal the location of the gold of the mexicas, he remained stoic and only said while looking at his ally: “Am I in a bed of flowers? ”

– What do you think about the attack on Huechuraba police department?
It was really nice, hahaha. We rejoice knowing that many cops were wounded, when things like that happens the motivations behind the act doesn’t matter to us, the same would have been that an earthquaque shakes the police station, the unpredictable violence of Chaos dropped once more, breaking with civilized peace, that is always a cause of celebration for eco-extremists.

– Do you consider that the fire of Cerro San Cristóbal was an eco-extremist action?
Of course not, and you know that very well. Regardless if the one to blame are some harmful humans or the supreme will of the wild nature, it is clear that the eco-extremists were not responsible nor can the action be categorized as eco-extremist if we use the meaning we give to the term.

– We found out that the University of Chile spent many millions of pesos in security measures recommended by the ANI (such as iris recognition cameras and turnstile barriers) after the attack at the Faculty of Physical and Mathematical Sciences of the University of Chile on 2016. Although the device did not detonate, do you consider this attack as successful?
We also knew about those expenses in security measures. The attack was undoubtedly a resounding success, since in each eco-extremist hit, not only the destruction but also the terror and the destabilization are sought, the last two without doubt that were generated. And if the faculty was armored, we don’t care. There are always new and better targets.

– Why did you name Dr. Javier Ruiz del Solar, Dr. Paulo Araya, Dr. María Elena Lienqueo, Dr. Guido Garay and Luz Martínez in the statement after the bomb in Beauchef? Is it because of their research?
Progressist individuals who are dedicated to the improvement of civilization will always be among the possible objectives of eco-extremist action.

– What are your bounds with eco-extremists from Mexico or Argentina?
Of pure affinity and complicity. With the eco-extremists from Argentina is more direct because as its known there are some members of HMB that detatched themselves from the original gropu and move to those lands in order to start a new terrorist project with the name of Red Blood Sect, always under the ITS acronym. Do not forget that there are also eco-extremists in Brazil, Greece, Spain and United Kingdom. The ITS mafia expands in every latitudes and it does not seems to stop. It should not be ruled out that in the not so distant future there will be coordinated actions of greater caliber such as simultaneous indiscriminate killings.

– Who is Camilo Gajardo Escalona?
As said in the 86 communique, we don’t know who is Camilo Gajardo Escalona, but we figure out that is nothing but a scapegoat used by the cops to hide their incompetence, wich is on the eye of everyone. If they think that they managed to stop ITS their illusions will not go very far.

– Eco-extremist activities will continue?
Have no doubt about it, in the South, in the North and in Europe, it will continue hand in hand with natural disasters and all forms of crime.
*The world is like an hourglass, on the side above is civilization, with all its rigid structures that seek to ensure law and order, supported by the weight of its legal and moral frameworks that work to keep the whole cohesive. The lower side is Chaos, and bit by bit, the sand is falling. With it fall all the illusions of progress, all dreams about worlds of comfort and safety. Today, the upper side is still full enough, but bit by bit, Chaos is taking shape. It is only a matter of time for the world of human superiority to dissolve in the eternal waves of Chaos and Savagery. Meanwhile, we prefer to enjoy the fall, rather than clinging as fools to the mirages of a civilization whose very existence is based on a war against the imperturable advance of time that, like wild tides, gradually undoes everything.

– Do you want these answers to be published?
Of course, the better would be if they are printed in some media with great impact on this lands. And if not, for sure the guys from Maldicion Eco-extremista will publish them.

Long live Wild Nature, Chaos and Misanthrophy!

May the War against human progress continue!

Individualists Tending Towards the Wild – Chile
Mystic Horde of the Forest

(es/en) Ejercicios Espirituales Eco-extremistas

Tomado de Atassa n° 2.


“Et introibo ad altare Dei”
(Voy al altar de Dios)

Vengo de una familia evangélica, pero hace tiempo que eliminé los valores que me enseñó. Me convertí en humanista, y volver a creer y rechazar el ateísmo fue un tremendo golpe para el intestino. Tuve que comenzar de nuevo con otra visión, muy personal y particular. Tomó un poco de tiempo, pero luego entendí que mi creencia en algo más nunca se había ido, y realmente no rezo, ya que entiendo que rezar es repetir las cosas, y no me gusta hacerlo porque me educaron para no rezar, sino para hablar con Dios. Todavía hago esto (en momentos específicos, por supuesto), para dar la bienvenida a los solsticios, para expresar gratitud por la llegada de una nueva fase lunar, y especialmente por una luna roja; estar agradecido por el frío, el calor, la lluvia, el aire y el fuego.
Hay rituales que me gusta realizar. Tengo cráneos de animales salvajes y domésticos en mi altar, donde quemo copal. En las tradiciones mesoamericanas, el copal representa la limpieza espiritual. Cuatro veces al año (el año mexica, y no el gregoriano) voy a lugares sagrados con una ofrenda. Estos son lugares sagrados para mí y no para mis antepasados: sus lugares sagrados están ahora cubiertos de edificios, centros comerciales y carreteras. Vengo a los cuatro lugares sagrados con ofrendas como piedras de río, ramas de mezquite, velas de sebo y carbones de mi último fuego (cuatro cosas). De rodillas hablo con el medio, casi siempre ante un árbol, una roca, un río o un barranco (cuatro cosas). Ahí fumo una pipa de abedul, mezclada con salvia, eucalipto, menta y tabaco lacandón (cuatro cosas). Estas son las únicas veces que fumo y no es para drogarme ni nada de eso. Esas hierbas no hacen alucinaciones y solo sirven para ayudar a la meditación, como lo hicieron para mis antepasados.
He indicado que cuatro es un número importante para mí, como lo es para muchas culturas. Hay cuatro fases de la luna, cuatro estaciones del año, cuatro direcciones cardinales y cuatro cosas sobre la tierra (las estrellas, el cielo, la luna y el sol). Cuatro cosas que respiran, las que nadan, las que vuelan, los de cuatro y dos patas. Cuatro son las fuerzas más importantes en la cultura mexicana: quetzalcóatl, huitzilopochtli, xipe totec y tezcatlipoca.

Puedes hacer tus propias oraciones, tus propias disciplinas; saber lo que sabes probablemente no será difícil, ya que probablemente siempre haya hierbas, animales, figuras, horas y ciertas oraciones involucradas. Debes elegir lo que es correcto para ti, buscar con qué elemento de la tierra te identificas más; algo puede surgir de esa base…
Hay otros rituales “más locos”, como las ofrendas de mi propia sangre derramadas en esos cráneos para protegerse, o cortarse las rodillas para que la sangre fluya hacia la tierra como un signo de conexión con ella como lo hacen los danzantes tradicionales aquí. A veces también perforan los lóbulos de sus orejas con espinas de maguey hasta que sangran.
Hago “bautismos de fuego” para terminar un ciclo y comenzar otro, con lo que se conoce como el “fuego nuevo”, hago un fuego de fricción con un taladro hecho con dos palos de eucalipto (el taladro) y uno de quiote (un tallo grande de la flor de la planta de maguey azul) como base. Cuando los palos se ponen rojos, digo algunas palabras y me quemo la piel. Bueno, eso es un poco extremo, pero creo que el dolor es inevitable, el sufrimiento es solo una opción. Creo que el dolor nos hace más fuertes, espiritual y físicamente, por lo que quemarse no es gran cosa, ni recibir un corte o rasguño que duele durante algunos días. Sé que mis creencias están marcadas en mi cuerpo.
Como dije, puedes hacer tus propias disciplinas y ser tu propia guía, sabiendo que el maestro te está mirando y está enseñando cosas valiosas todos los días.

“Permiso wacho”
Como tú, fue un esfuerzo comenzar a creer de nuevo (pero no creer en ese algo, más para sacar de mi cabeza ese hábito anarquista tonto de ateísmo). Voy a una colina, que es tan lejos y salvaje como tiendo a ir. No llevo a cabo rituales más significativos en este momento. Siempre busco la luna de noche; La saludo y le pido que proteja mis pasos. Le pido que me dé fuerzas, y realmente solo converso con ella, siempre descalzo con los pies en la tierra. Me gusta sentir el frío, creo que es realmente necesario. Es cierto que el frío puede ser insoportable, pero los humanos modernos no pueden soportar muchas cosas. Así que trato de soportarlo y lo siento en mis huesos; así como siento el calor en verano, no se puede perder el frío en invierno.
Yo también hago lo otro. Cuando saco una planta, una rama o una flor para beber o para otro uso, siempre pido permiso. Cuando tomo hojas para hacer té de limón, siempre digo de manera coloquial: “perdón, amigo” o “perdón, hermano” y luego arranco las hojas. Realmente, siendo la persona civilizada que soy, trato de renunciar a los vicios y costumbres civilizados tanto como sea posible. Voy solo a la naturaleza y contemplo las estrellas. Converso con los insectos.
Recuerdo que cuando era adolescente oraba todos los días antes de irme a la cama, “Nuestro Padre que eres … bendice a mi familia, dame salud … etc.” La cuestión es que solo estaba haciendo los movimientos, y en ningún momento fui sincero y real. Llegué al punto de que incluso el solo pensar en rezar me desanimó, pero lo hice porque dijeron que así era como amabas a Cristo. Siempre me pareció muy restrictivo tener que hacerlo por obligación.
Siempre antes de salir a la calle y especialmente antes de una acción, me encomiendo a los espíritus de los fueguinos, les agradezco y les pido protección. Mi intención es sumergirme en todo esto, aprender cosas que hicieron los antiguos, traerlos de vuelta a nuestra era actual.

Las luces del viernes por la noche
Mis epifanías llegan en momentos extraños e inoportunos. El último fue en un partido de fútbol de secundaria. Mis dos hijos querían ir a un partido de fútbol, ​​donde consumían bocadillos y bebían refrescos, y observaban a sus compañeros mayores participar en este ritual de la vida suburbana. A menudo pienso, “cómo era este lugar antes de la civilización”. No es difícil, ya que las aguas y la vegetación siempre parecen derramarse donde no los queremos, los hipercivilizados. Leí sobre la vida de las personas que vivieron aquí antes que los europeos, qué comieron y de qué hicieron sus casas; sobre sus dioses y tabúes. Es difícil de imaginar y, sin embargo, tan simple. Sobre las luces del estadio, vi el dosel de pinos, y más allá de ellos, tal vez un pantano de cipreses, y luego los ríos, el lago, los mares… Y todas las zarigüeyas, armadillos, ciervos, zorros y mapaches que se arrastran en ellos. Si el ojo de mi mente fuera más agudo, tal vez vería los fantasmas de los pumas, osos, lobos y bisontes que también alguna vez vagaron por estos bosques. Traté de mirar por encima de la civilización para ver qué hay antes y más allá, pero mi visión no llegó tan lejos. Mis ojos volvieron al juego y esas luces encendidas un viernes por la noche…
Esa es la verdadera epifanía: nuestro fracaso para ver, nuestra comprensión de que no somos dignos de ver lo que está más allá de nuestra oscura realidad. Aquí “digno” no denota juicio moral, sino metafísico. No vemos porque no podemos, y la razón por la que no podemos ser inherentes a nuestro ser más íntimo. Ya no vemos el mundo como deberíamos, las estrellas ya no pueden dirigirnos a casa, los bosques no nos nutren, los animales ahora son solo plagas. Incluso si trabajáramos toda la vida, no nos redimiríamos. Somos el producto de esta orden y somos derrotados mientras continúe.
Algunos dirían que nosotros, los monstruos y psicópatas de la sociedad, deberíamos simplemente suicidarnos, que deberíamos dejar a todos los demás en paz para continuar con sus sueños de una sociedad mejor o de la continuidad de la sociedad tal como es. No, gracias, mientras estés aquí no podré dormir profundamente en la tumba. Incluso si mi única vocación es, en voz baja, burlarse de su entusiasmo afectado y sonrisas falsas, valdrá la pena. La realización de mi pequeñez e impotencia ante lo Incognoscible (lo Desconocido, deus ignotus) es una oración suficiente para mí, y mi odio hacia aquellos que se creen más que esta pequeñez es el único sacrificio que puedo dar.
Pero, ¿qué es lo incognoscible?, ¿quién es él o ella o eso?, desde mi juventud lo he buscado, he deseado refugiarme debajo de él, quedarme en ese momento cuando me envuelve, me trae a mí mismo y se une conmigo. Pero cuando me convertí en hombre, finalmente aprendí que solo captas momentos de ello. No puede reproducirlo, no puede comprarlo. No hay forma de convocarlo desde el cielo o desde donde habita y se derrumbará. Dejé de ser materialista porque me di cuenta de que lo Uno, lo Bueno, lo Verdadero, lo Hermoso y el Amor existen, pero de ninguna manera podemos captarlo de forma completa, permanente y segura. Tan pronto como los agarramos, ya se nos están escapando de las manos…
Pero he visto el esplendor de lo Incognoscible: en los dedos de fuego que es el cielo sobre las pampas, o en una montaña en las afueras de Córdoba en Argentina, en la cúpula negra del firmamento sobre el desierto de Mojave, en las rocas golpeadas junto al mar frente a Point Lobos, en el coro de pájaros muy por encima del pantano… Lo vi con mayor lucidez cuando sostuve a mi hijo mayor por primera vez. Entonces me di cuenta de que nunca lo entendería, que lo que sea que lo haga lo que es no es algo que yo pueda comprender o dominar. No lo tengo, nadie lo sabe. Es en el acto mismo de ser un animal mortal que nos sorprende como el mysterium tremendum et fascinans del que hablan los teólogos. Sabemos que somos más pequeños que eso, lloramos por él como un niño lactante llora por su madre. Puede venir, o puede que no, pero siempre se irá de nuevo, porque su plenitud probablemente nos rompería.
Toda filosofía, toda moralidad, toda ley, todo arte, toda literatura, toda cultura, no son nada ante ella. Son casi una blasfemia contra ella. Necesitamos estas blasfemias porque no podemos hacer otra cosa, pero cuando el Humano piensa que es supremo, que crea el fruto del trabajo y el genio de lo Incognoscible, es en ese punto que el Humano se vuelve repugnante, vil y digno de ataque. No me considero nihilista porque rechazo como en un berrinche todo lo que es bueno y bello en este mundo (incluso lo que se podría discernir como “productos de la civilización”). Soy un nihilista reacio porque creo que esas hazañas de genio, esas cosas que hacen que la vida sea hermosa o que valga la pena vivir, no son el producto (o al menos no el único producto) del ser humano. Su orden y esplendor se encuentran en otra parte; el pensamiento, la cultura, la ley, la moral, etc., solo pueden servir como los recipientes de lo Incognoscible que flota por encima de ellos como una fuente de luz evasiva.
De todos modos, en esta noche, o en los momentos en que puedo mirar por la ventana en el trabajo temprano en la mañana, las veces que me llevo el agua a la cara en un lago o río, los pocos minutos tranquilos cuando los mosquitos zumban en mi oído al atardecer, entonces sé que lo Incognoscible también me llevará algún día. Un día, volveré a la gran corriente que late en el corazón de todo, y ese día estaré agradecido de que ya no tendré que luchar o ser un cobarde. Finalmente escucharé (sin escuchar) al Humano silenciado incluso si yo también soy silenciado, y la Voz Silenciosa de la Naturaleza Salvaje susurrando eternamente en las ramas.

Chicomoztoc—Karukinká —Nanih Waiya

Diciembre 2017

—————————

(en) Eco-extremist Spiritual Exercises

“Et introibo ad altare Dei”

I came from an evangelical family, but I have long ago disposed of the values that it taught me. I became a humanist, and coming to believe again and rejecting atheism was a tremendous blow to the gut. I had to start again with another vision, a very personal and particular one for sure. It took some work, but afterwards I understood that my belief in something more had never left, and really I don’t pray, since I understand praying to be repeating things, and I don’t like doing that since in my upbringing we didn’t say prayers but talked to God. I do this still (in specific moments of course), to welcome solstices, to express gratitude for the coming of a new lunar phase, and especially for a red moon; to be thankful for the cold, the heat, the rain, the air, and fire.
There are rituals that I like to perform. I have skulls of wild and domesticated animals on my altar, where I burn copal. In the Mesoamerican traditions copal represents spiritual cleansing. Four times a year (the Mexica year, not the Gregorian one) I go to sacred places with an offering. These are places sacred to me and not my ancestors–their sacred places are covered with commercial buildings and highways. I come to the four holy places with offerings like river stones, mesquite branches, tallow candles, and coals from the last fire (four things). On my knees I speak to the environment, almost always before a tree, a rock, a river, or a ravine (four things). There I smoke a birch pipe, mixed with salvia, eucalyptus, domesticated mint, and Lacandon tobacco (four things). These are the only times I smoke and it’s not to get high or anything like that. Those herbs don’t make one hallucinate and only serve to assist meditation, as they did for my ancestors.
I have indicated that four is an important number for me, as it is for many cultures. There are four phases of the moon, four seasons of the year, four cardinal directions, and four things over the earth (stars, the sky, the moon, and the sun.) Four things breathe, those that swim, that fly, and those of four legs and two legs. Four are the most important forces in Mexica culture: quetzalcoatl, huitzilopochtli, xipe totec, and tezcatlipoca.

You can make your own prayers, your own disciplines; knowing what you know it will probably not be difficult, as there are probably always herbs, animals, figures, hours, and certain prayers involved. You should pick what is right for you, seek what element of the earth you most identify with; something can grow out of that base….
There are other “crazier” rituals, like blood offerings of my own blood spilled out on those skulls for protection, or cutting one’s knees so that the blood flows down to the earth as a sign of connection to it as the traditional dancers do over here. They also sometimes puncture their earlobes with maguey thorns until they bleed.
I do “baptisms of fire” to end one cycle and begin another, with what is known as the “new fire,” I make a friction fire with a drill made of two eucalyptus sticks (the drill) and and one of quiote (a large stalk of the flower of the blue maguey plant) as the base. When the sticks get red hot, I say some words and burn my skin. Well, that’s a little extreme, but I believe that pain is inevitable, suffering is only one option. I believe that pain makes us stronger, spiritually and physically, so getting burnt is no big deal, nor is getting a cut or scrape that hurts for some days. I know that my beliefs are marked on my body.
As I said, you can make your own disciplines and be your own guide, knowing that the master is watching and teaching you valuable things every day.

“Permiso wacho”
Like you it was an effort to start believing again (but not to believe in that something, more to get out of my head that dumb anarchist habit of atheism). I go to a hill, that’s as far and wild as I tend to go. I don’t carry out more significant rituals right now. I always look for the moon at night; I greet her and ask her to protect my steps. I ask her to give me strength, and really just converse with her, always barefoot with my feet on the earth. I like to feel the cold, I think it’s really necessary. It’s true that the cold can be unbearable, but modern humans can’t stand many things. So I try to bear it and I feel it in my bones; just as I feel the heat in summer, the cold in winter can’t be missed.
I also do the other thing. When I take out a plant or a branch or flower to drink or for another use, I always ask permission. When I take leaves to make lemon verbena tea, I always say in a colloquial manner, “excuse me, buddy” or “excuse me, brother” and then I pull the leaves off. Really, being the civilized person that I am, I try to renounce civilized vices and customs as much as possible. I go into the wild by myself and contemplate the stars. I converse with the insects.
I remember when I was a teenager I prayed every day before going to bed, “Our Father who art… bless my family, give me health… etc.” The thing is, it was just going through the motions, and at no point was I sincere and real. It got to the point that even thinking about praying put me off, but I did it because they said that that was how you loved Christ. I always found that very constricting, having to do it out of obligation.
Always before going out into the street and especially before an action, I commend myself to the spirits of the Fuegians, I thank them and I ask them for protection. My intention is to immerse myself in all of this, learn things that the ancients did, to bring them back in our current age.

Friday night lights
My epiphanies come at odd and inopportune times. The last one was at a high school football game. My two children wanted to go to a football game, where they consumed snacks and drank soda, and observed their older peers participating in this ritual of suburban life. I often think, “what this place was like before civilization.” It is not hard, as the waters and greenery always seem to be spilling in where they are not wanted by us, the hyper-civilized. I read about the lives of the people who lived here before the Europeans, what they ate and what they made their houses of; about their gods and taboos. It’s hard to imagine and yet so simple. Over the stadium lights, I saw the canopy of pines, and beyond them, perhaps a cypress swamp, and then the rivers, the lake, the seas… And all of the possums, armadillos, deer, foxes, and raccoons crawling in them. If my mind’s eye were sharper, perhaps I would see the ghosts of the cougars, bears, wolves, and bison who also once roamed these woods. I tried to look over civilization to see what is before and beyond it, but my vision did not reach that far. My eyes returned to the game and those blaring lights on a Friday night…
That is the real epiphany: our failure to see, our realization that we are not worthy of seeing what is beyond and above our dark reality. “Worthy” here does not denote moral judgment, but a metaphysical one. We will not see because we can’t, and the reason we can’t inheres to our innermost being. We no longer see the world as we should, the stars can no longer direct us home, the forests do not nurture us, the animals now are only pests. Even if we worked a lifetime, we would not redeem ourselves. We are the product of this order, and we are defeated as long as it continues.
Some would say that we, the freaks and psychopaths of society, should just commit suicide, that we should just leave everyone else in peace to continue with their dreams of a better society or of the continuance of society just as it is. No thank you, as long as you’re here I will not be able to sleep soundly in the grave. Even if my only vocation is to, under my breath, mock your affected enthusiasm and fake smiles, it will be worth it. The realization of my smallness and helplessness before the Unknowable (lo Desconocido, deus ignotus) is enough of a prayer for me, and my hatred of those who think themselves more than this smallness is the only sacrifice I can give.
But what is the Unknowable? Who is he, or she, or it? From my youth, I have sought it, I have longed to take shelter under it, to stay in that moment when it engulfs me, brings me into itself, and unites with me. But when I became a man, finally I learned that you only catch moments of it. You can’t reproduce it, you can’t buy it off. There’s no way to summon it from Heaven or from wherever it dwells and it will come down. I stopped being a materialist because I realized that the One, the Good, the True, the Beautiful, and Love exist, but not in any way we can grasp completely, permanently, surely. As soon as we grab for them, they are already slipping through our fingers…

But I have seen the splendor of the Unknowable: in the fingers of flame that is the sky over the pampas, or on a mountain outside of Cordoba in Argentina, in the pitch black dome of the firmament over the Mojave Desert, in the rocks battered by the sea off of Point Lobos, in the chorus of birds high above the swamp… I saw it most lucidly when I held my eldest child for the first time. I realized then that I would never understand it, that whatever makes it what it is is not something for me to comprehend or dominate. I don’t own it, no one does. It is in the very act of being a mortal animal that it strikes us as the mysterium tremendum et fascinans spoken of by theologians. We know we are smaller than it, we cry for it like a nursing child cries for its mother. It may come, or it may not, but it will always leave again, because its fullness would probably break us.
All philosophy, all morality, all law, all art, all literature, all culture, are nothing before it. They are almost a blasphemy against it. We need these blasphemies because we can do no other, but when the Human thinks that it is supreme–that it creates the fruit of the Unknowable’s labor and genius–it is at that point that the Human becomes repugnant, vile, and worthy of attack. I don’t consider myself a nihilist because I reject as in a tantrum all that is good and beautiful in this world (even that which could be discerned to be the “products of civilization”). I am a reluctant nihilist because I believe that those feats of genius, those things that make life beautiful or worth living, are not the product (or at least not the sole product) of the Human. Their order and splendor lie elsewhere; thought, culture, law, morality, etc. can only serve as the vessels of the Unknowable that floats high above them like an elusive source of light.
All the same, on this night, or in the moments when I can look out the window at work early in the morning, the times I bring the water to my face in a lake or river, the quiet few minutes when the mosquitoes buzz in my ear at sunset, then I know that the Unknowable will one day take me too. One day, I will return to the great current that pulses at the heart of everything, and on that day I will be grateful that I will no longer have to fight or be a coward. I will finally hear (without hearing) the Human silenced even if I am silenced as well, and the Still Small Voice of Wild Nature whispering eternally in the branches.

Chicomoztoc—Karukinká —Nanih Waiya

December 2017

(Chile) Octava entrevista a ITS

En vista de que un supuesto alumno de periodismo no ha publicado esta entrevista, la publicamos íntegramente.


– ¿Cuales son sus motivaciones?

Los motivos ya los hemos expuesto muchas veces. Y para no ser repetitivos, solo diremos que al atentar nos hacemos parte de la venganza de la naturaleza salvaje en contra de la humanidad, por toda la devastación que ha generado. Esta venganza se ve en las majestuosas “catástrofes naturales” que azotan las ciudades pero también en las conductas “desviadas” de terroristas como nosotros. Puede ser por una inclinación intelectual o una sensibilidad más espiritual, pero lo importante es que nosotros somos capaces de escuchar los gritos de agonía de la tierra con cada nuevo mega-proyecto destinado al progreso, o con la simple presencia constante de toneladas de concreto asfixiando la tierra, y la expansión de la mancha urbana acabando con los ecosistemas. En la oscuridad percibimos los llantos de los árboles talados, los alaridos de los montes partidos al medio. Eso es insoportable para nosotros y es por ese motivo preferimos morir en guerra antes que aceptar todo esto desde la pasividad.

– ¿Por qué la violencia es una forma de respuesta?

La tierra no se venga pidiendo clemencia o intentando concientizar a la masa descerebrada. La humanidad invade, desgarra, muta, erosiona, extingue y degrada. Nosotros usamos lo que tenemos a la mano para responder, explosivos, armas de fuego, cuchillos, etc. Ya nos deshicimos de la moral occidental y los valores derivados de la ilustración, nuestras visiones las desarrollamos aprendiendo de lo antiguo. ¿Por qué aprender de una doctrina que lleva 200 años de existencia y que ha llevado a la auto-destrucción de la especie en ese corto tiempo cuando se puede aprender del cosmos y sus procesos que existen desde antes de lo que nuestra mente podría imaginar? La raíz de nuestro pensamiento viene de esa fuente primordial, que nos enseña entre otras cosas que la violencia nunca es algo malo o bueno, sino que es parte integral del todo, una manifestación que se presenta en ciertas circunstancias, y resulta que nos tocó vivir en la era de la guerra total de una sola especie contra toda la biosfera; el antropoceno. ¿Cuando sino ahora, la violencia es una forma de respuesta adecuada?

– ¿Qué opinan sobre los que los medios han escrito de ustedes?

Es una pregunta amplia ya que los medios han hablado harto sobre nosotros. En su mayoría podemos decir que es claro que no comprenden de que se trata lo nuestro y en consecuencia hablan pura basura. Existen algunos que si han dado en el clavo, o han estado cerca. Pero lo que nos importa es que resalten nuestra peligrosidad y lo real de la amenaza que representamos, y eso lo han hecho en abundancia. Luego que nos tilden de inconsecuentes, fascistas, inventos de la derecha o la izquierda, o cualquiera otra de esas acusaciones nos tiene sin cuidado, ya en su momento hemos dejado desacreditadas cada una de ellas.

– ¿Son una grupo organizado y coordinado o simplemente son acciones individuales?

En primer lugar somos un grupo de crimen organizado, donde por supuesto hay lugar para las acciones individuales, cada individualista o grupo de individualistas actúa como mejor le parece. Algunos grupos asesinan, otros envían bombas y otros mas ocupan explosivos industriales para volar infraestructuras y causar tragedias, algunos reivindican los hechos y otros no, ITS se trata de saciar los impulsos salvajes de los individualistas, y eso lo hacemos de sobra.

– ¿Cuál es su relación con el anarquismo, la misantropía y el nihilismo?

1. Con el anarquismo, la relación en estos momentos es de ruptura, aunque no hay deshonra en aceptar que muchos eco-extremistas y algunos integrantes de ITS vienen del anarquismo, mayormente de las tendencias insurreccionalistas y eco-anarquistas. Si bien en su momento hubo algunos lazos hoy en día la gran mayoría de los anarquistas aborrecen lo nuestro y hacen bien, ya que su educación occidental e ilustrada les indica que todo lo que se desvíe de los carriles de la moralidad cristiana es un pecado con otro nombre, podemos llamarlo contra-revolucionario, aberrante, vil o como se prefiera. Los anarquistas en su mayoría creen combatir al sistema, pero lo único que hacen es reforzar ciertos valores como el igualitarismo o la solidaridad y llevarlos a extremos radicales, es una desilusión que se genera cuando el sistema no cumple a rajatabla con los valores que promueve. Lo vemos representado en la televisión con las películas de superhéroes. El sistema promociona con diferentes grados de sutilieza la igualdad racial o de genero, pero luego se puede ver a la policía golpeando negros o a unos malhechores intentando violar a una mujer, el anarquista no soporta eso, lo mismo que batman o superman decide saltarse las barreras de la ley para reforzar esos valores que le han enseñado, así se genera un choque con las fuerzas del orden que ellos interpretan que los convierte en antagónicos de alguna forma, cuando esta claro que no lo son. Esto mismo se aplica con las injusticias económicas, medioambientales, o cualquier problemática generada por el sistema que se enfoque utilizando los mismos valores que este promueve.
Los eco-extremistas por el contrario tomamos los anti-valores del sistema como son el egoísmo, la violencia indiscriminada, el desprecio por la vida humana, y los adoptamos para nuestro camino de antagonismo real y confrontación contra el progreso del mundo civilizado y todos sus conceptos. Algunos erróneamente han dicho que espejamos a la civilización por caer en el “pensamiento religioso” o por la creencia en una autoridad como lo es para nosotros la naturaleza salvaje. Esto es del todo incorrecto puesto que nuestro paganismo lo recuperamos desde nuestros antepasados más antiguos y la autoridad la aceptamos como una realidad innegable cuando nos enfrentamos a fuerzas que van más allá de nuestra comprensión. ¿O acaso no es lo más civilizado del mundo jugar a saberlo todo (a creer que los confines de lo real se corresponden con el limitado alcance de nuestro conocimiento)? ¿Acaso no se cae en la mentalidad cientificista y artificializadora cuando se quiere jugar al ingeniero social que despoja al ser de sus atributos ya sean de genero o de especie para crear una “tabula rasa” donde trazar el destino del futuro ser humano, uno que vivirá en sociedades supuestamente pacificadas, y que podrá elegir en cualquier momento de la vida cual será su orientación sexual, sus relaciones, su forma de alimentarse, etc. etc. etc. Eso solo es posible viviendo en un entorno controlado y artificial, lo cual a su vez, solo es posible a costa de la aniquilación de la naturaleza salvaje. Es la serpiente comiendo su propia cola. Para buscar un supuesto mejoramiento o perfeccionamiento de la humanidad, sea desde una perspectiva progresista y “burguesa” o más izquierdista, se produce la destrucción del único entorno posible para esa humanidad.
Lo decimos sin pelos en la lengua y para que quede claro, nosotros nos CAGAMOS en esos sueños progresistas. Para nosotros una persona que nace con el cerebro disfuncional o con el cuerpo atrofiado debe ser abandonada en el bosque para convertirse en la cena de algún animal. Para nosotros una persona que nace con pito pero se cree hembra o viceversa no es más que un débil mental demasiado confundido por las etiquetas y los roles de la civilización. En la vida real, en la crudeza de la naturaleza salvaje, no hay tiempo para esas mariconadas modernistas.

2. Sobre la misantropía podríamos decir que es algo muy importante dentro del pensamiento eco-extremista, si bien es un enfoque disfuncional en un marco más global, para abordar esta era moderna es bien certero. Estamos constantemente rodeados de humanoides, nuestro entorno esta moldeado por la intervención humana, y eso solo ha traído miseria y devastación. ¿Como no odiar al humano?

3. El nihilismo es una arma más en esta guerra, corta con la esperanza de futuros cambios o revoluciones que nunca llegan, pero también desgarra todo el entramado de valoraciones morales que recubre el pensamiento predominante de la época. Dejándonos con nada más que la Nada. Algunos se arrojan a ese abismo de negación y rechazo total, lo cual es perfectamente válido, nosotros los eco-extremistas que escribimos estas palabras, anteponemos la aceptación de una mente limitada y defectuosa, y el lugar de la Nada lo llenamos con la adoración de lo Desconocido, lo Oculto y lo Innombrable, las fuerzas primitivas, incognoscibles que subyacen en el Todo y mueven los hilos de nuestra existencia. En alguna ocasiones toman el nombre de Ajajema, Anhangá, Gualichu, Mictlantecuhtli o incluso Satanás, y en otras se manifiestan simplemente como Naturaleza Salvaje. A esas fuerza oscuras arrojamos nuestras alabanzas y en ellas depositamos nuestras intenciones con la fe de que nos cuiden en el arrojo mortal de cada atentado.

– ¿Qué significa para ustedes lo salvaje?

Para nosotros la Naturaleza Salvaje como concepto es algo contradictorio. Por un lado tenemos la Naturaleza, que en la actualidad funciona como una imagen del tipo espectacular creada por la civilización para sostener la domesticación, es decir, es un reflejo o un fantasma y no una “realidad material”, y actúa estableciendo una separación entre nosotros (los humanos) y lo salvaje. Lo salvaje son impulsos o instintos que habitan en nuestro interior. Naturaleza no existe o bien está muerta (mejor dicho, fue asesinada), ahora solo queda la civilización y su patio trasero, los bosques, ríos, montañas y en su conjunto todos los ecosistemas que quedan son “reservas”, “parques ecológicos” y en definitiva espacios que fueron sometidos al control de la territorialización. Que aún sean verdes y no grises es algo circunstancial y responde solamente a los fines de la civilización . Esta realidad nos golpeó como una tonelada de ladrillos. Por eso cuando los eco-extremistas luchamos por la naturaleza salvaje lo hacemos en un doble sentido, por un lado reclamando venganza por todo eso que la civilización sepultó o domesticó para sus mezquinas finalidades y por el otro aferrándonos al salvajismo interno que nos separa de la total sumisión, esa parte de nosotros que sigue siendo humana y por lo tanto salvaje y animal y en consecuencia no es ni civilizada ni artificial, todos la llevamos dentro, la diferencia es que nosotros la escuchamos y le damos rienda suelta.

– ¿Quién es Kevin Garrido para ustedes?

Kevin Garrido fue para nosotros un guerrero inquebrantable, de esos que ya no quedan. Dotado de la misma fuerza que tuvo Cuautemokzin cuando al ser torturado por los españoles lacayos de Cortez, infligiéndole quemaduras en sus pies para que les revelará la ubicación del oro de los mexicas, se mantuvo estoico y solo dijo mientras miraba a su aliado: “¿Acaso estoy en un lecho de flores?”

– ¿Qué opinan del atentado en la comisaría en Huechuraba?

Que estuvo muy bacán po’, waajajaja. Disfrutamos al saber de que muchos pacos habían salido heridos, cuando ocurren hechos así las intenciones que hay detrás no importan, lo mismo hubiera sido que un temblor sacuda la comisaría, la violencia impredecible del Caos se dejó caer una vez más, rompiendo con la paz civilizada, eso siempre es motivo de celebración para los eco-extremistas.

– ¿Consideran que el incendio del Cerro San Cristóbal fue una acción eco-extremista?

Claro que no, y ustedes lo saben bien. Sea que hayan sido algunos nocivos humanos o la voluntad suprema de la naturaleza salvaje, está claro que los eco-extremistas no fuimos responsables ni tampoco se puede categorizar como eco-extremista la acción si se usa la acepción que nosotros le damos al término.

– Investigando sobre el tema descubrimos que la Universidad de Chile gastó muchos millones de pesos en medidas de seguridad recomendadas por la ANI (como cámaras de reconocimiento de iris y torniquetes) luego del atentado en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile el 2016. A pesar de que el artefacto no detonó, ¿consideran este atentado como exitoso?

Nosotros también sabíamos de esos gastos en medidas de seguridad. El atentado sin dudas fue un éxito rotundo, ya que en cada arrojo eco-extremista se busca no solo la destrucción sino también el terror y la desestabilización, estos últimos dos sin duda que fueron generados. Y si la facultad quedó blindada, filo. Siempre se encuentran nuevos y mejores objetivos.

– ¿Por qué indicaron a Dr. Javier Ruiz del Solar, Dr. Paulo Araya, Dr. María Elena Lienqueo, Dr. Guido Garay y a Luz Martínez en el comunicado tras la bomba en Beauchef?¿Es por sus investigaciones?

Los individuos progresistas que se dedican al perfeccionamiento de la civilización siempre estarán entre los posibles objetivos del accionar eco-extremista.

– ¿Cuál es su relación con los Eco-extremistas de México o Argentina?

De pura afinidad y complicidad po’. Con los eco-extremistas de Argentina es más directa pues como se sabe hay algunos miembros de la HMB que se desprendieron del grupo original para desplazarse a aquellas tierras e iniciar un nuevo proyecto terrorista con el nombre de Secta Rojo Sangre, siempre bajo las siglas de ITS. No olviden que también hay eco-extremistas en Brasil, Grecia, España y el Reino Unido. La Mafia de ITS se expande en todas las latitudes y no da señales de detenerse. No hay que descartar que en un futuro no tan lejano se produzcan acciones coordinadas de mayor calibre como por ejemplo asesinatos indiscriminados en simultaneo.

– ¿Quién es Camilo Gajardo Escalona?

Como ya se dijo en el comunicado 86, nosotros no sabemos quién es Camilo Gajardo Escalona, pero suponemos que no es más que un chivo expiatorio que utilizan los pacos para ocultar su incompetencia, que por lo demás esta a la vista de todos. Si creen que han detenido a ITS sus ilusiones no llegarán demasiado lejos.

– ¿Continuará la actividad de los eco-extremistas?

No tengan duda, en el Sur, en el Norte y en Europa, continuará de la mano de los desastres naturales y de todas las formas de delincuencia.
*El mundo es como un reloj de arena, del lado de arriba está la civilización, con todas sus rígidas estructuras que buscan asegurar la ley y el orden, sostenidas por el peso de sus entramados jurídicos y morales que trabajan para mantener el conjunto cohesionado. El lado inferior es el Caos, y poco a poco, la arena va cayendo. Con ella caen todas las ilusiones del progreso, todos los sueños sobre mundos de confort y seguridad. Hoy en día, el lado superior aún esta lo bastante lleno, pero poco a poco, el Caos va tomando forma. Es solo cuestión de tiempo para que el mundo de la superioridad humana se disuelva en las olas eternas de Caos y Salvajismo. Mientras tanto, nosotros preferimos disfrutar de la caída, antes que aferrarnos como necios a los espejismos de una civilización cuya misma existencia se basa en una guerra contra el avance imperturable del tiempo que al igual que las mareas salvajes, poco a poco todo lo deshace.

– ¿Quieren que estas respuestas sean publicadas?

De más que si po’, lo ideal sería que salgan estampadas en algún medio con gran alcance por estos suelos. Y si no, de seguro los cabros de Maldición Eco-extremista les harán lugar.

¡Salve Naturaleza Salvaje, el Caos y la Misantropía!

¡Que siga la Guerra contra el Progreso Humano!

Individualistas Tendiendo a lo Salvaje – Chile

Horda Mística del Bosque

El llamado de las Guerreras

Tomado de Revista Ajajema n° 7.


Mi madre me ha llamado, de hace tiempo ya … me di cuenta que no llama a cualquiera para defenderla, ella llama a la sangre guerrera, a aquellos que somos capaces de dar la vida dando ataques a sus habitantes progres/civilizados, entre estos hay mujeres y hombres, pobres y ricos, las diferencias de sexo o económicas no le importan a ella, ni a nosotros, somos instinto que arrasa como tornado y ante eso no hay nada que nos pare, más que nuestra misma madre que nos acogerá en su tierra y si es que este espíritu vuelve a nacer, volverá a darles guerra.
Me siento tan asqueada y escribo a modo de desahogo, porque sería ponerme el dedo el gritarles sus verdades a la cara, a las que se consideran “guerreras” pero su guerra no pasa nunca de sus pantallas o sus fantasías ciberneticas, hay de mil tipos; las que se creen misántropas por el estampado de su playera, las que se creen blanca nieves amando a todos los animales y plantas pero nunca salen de su pútrida ciudad, las que reivindican lo salvaje pero están más domesticadas que su madre y así podría seguir con una lista interminable de su falsedad, la que viven todos los días pero ni ustedes mismas se creen.

Así pululan todas igual de deprimidas, de victimizadas, de ridículas, devaluadas por ustedes mismas, vendiéndose por sus redes sociales, olvidando lo que es el ORGULLO, EL HONOR, LA LEALTAD, EL RESPETO, LA RECTITUD, EL EGO, LA DIGNIDAD, HACIA UNA MISMA y eso es lo que borro occidente, la sabiduría femenina ancestral que reside en algunas aún, para las que es más fuerte, profundo entregar ofrenda a la tierra pues ya sabemos que el ciclo es vida/muerte/vida y en cada ser que vemos en su asquerosa ciudad escuchamos un falso latir, un latir artificial dependiente de una tecnoindustrial … por eso no sentimos culpa y su vida les quitamos.
¿Qué tienen en los ovarios? Si no solo cobardía, la que se refleja mediante las formas en las que se defienden, ¿denunciando? ¿Acusando? ¿A la misma sociedad a las que les vale verga su vida mediocre? Poniendo en marcha toda la mierda que le aprendieron a occidente, ¿feminismo para todas? ¿Otra identidad de consumo? Donde se refugian todas para justificar el mover el culo “aplastando al patriarcado” y … ¿tener una causa política para hacerlo? JA JA JA
Su enemigo solo se puede reír de estas mediocridades que al final son creadas por su modernidad cegadora, matan a sus amigas y lo único que pueden hacer es compartir un hash tag en facebook…
No van a cuestionar nunca más allá de lo que pueden ver, como si su causa fuera las más importante, las humanas, pobres de ellas, pobrecitas, son tan buenas…. que por eso se las carga el payaso, porque se siguen empeñando en ser tan BUENAS … DOMESTICADAS es la palabra que abona.
Olvidaron recordar su linaje salvaje, a las mujeres que detrás de ellas mataron alguna vez para poder vivir, porque asi es la vida, la vida es guerra y es la ley del más fuerte, por eso resulta muy muy ingenuo e idealista reivindicarse desde la vulnerabilidad de mujer moderna con cuerpo atrofiado para pelear, con eso que ahora hasta ser obesa es revolucionario…
Asi se seguirán inventando sus luchas de tres pesos por nada y por todo, como los blancos lo hacen, su pinche cerebro enfermo por tanto ocio.

De este lado ha costado reabrir las heridas, rasgarlas hasta que vuelvan a sangrar, entender que el conflicto existencial va más allá de una simple dicotomía absurda, donde hay alguien malo siempre haciéndonos mal… confrontarse a sí misma más allá de lo aprendido, dejar atrás a la madre tan mala o tan buena que hayamos tenido, al padre tan malo, malo que lo cargamos sobre la espalda hasta quebrarla.
Deje esta irresponsabilidad para comenzar a sanar heridas que me carcomían mis hermosas capacidades, tengo que matar a esa familia psíquica.
Agradezco la dureza, el frio de mi linaje masculino, me han enseñado bastante … la entereza con la que he podido sobrevivir viene de ellos, mis padres y abuelos, que se fueron para decirme que estaría sola, que la vida era dolor … una guerra constante en la que puedes elegir entre dos; vivir de una ilusión tan falsa que hará que se te suban los ovarios a la garganta cada vez que te enfrentes a una realidad más dura que la tuya o a cualquier depredador que pueda agarrarte desprevenida e inmersa en el desconocimiento de ti misma, ignorancia tan grande que nunca aceptaran la responsabilidad que tienen de cada cosa que sucede en sus vidas pues esa evasión constante de sí mismas las hace rechazar toda su sombra para culpar a otros de lo que se elige, culpando al linaje, cometiendo este error toda su vida.
Yo sé que alguna vez ellos me enseñaron a pelear, también a matar, lo sé, lo siento aquí en estas manos que a ello se dirigen sintiendo la familiaridad de la pelea en todo el cuerpo.
Las guerreras tenemos que matar día con día el estereotipo que se formó y se sigue formando en esta porquería donde se sigue pensando que se gana cada vez que se logra obtener un privilegio/derecho más del hombre civilizado.
Cada día en guerra contra nosotras mismas, rompiendo nuestros miedos, sintiéndonos iguales a nuestros compas en el campo de batalla porque no reconocemos esa inferioridad en nosotras, sabemos que cualquiera que tenga seguridad de sus capacidades y las trabaje constantemente, sabrá cómo ganar sus batallas. También somos diferentes porque nos guía el instinto y entendemos que cada ser se diferencia constantemente.
Nos desapegamos de esta vida sobrevalorada, la vivimos intensamente, la intencionamos, la he ofrendado porque mi camino es la guerra y en ella me renuevo en cada ataque. No necesitamos de nadie que nos defienda, ni que nos avale para volarle la cabeza a quien intente hacernos daño.
Mi vida no es parte de ningún espectáculo, ni de una moda, o corriente ideológica, a mí me guían los espíritus, el bosque, el monte, mi madre inmensa, esta tierra, mi abuelo el fuego, mis abuelas las piedras, el rio, la tormenta, el trueno.
Nosotras hasta el final asesinas, al final, guerreras despiadadas.
Sus latigazos morales hace rato que solo nos causan risa, que si somos misóginas, que si somos machistas, encubridoras de machos, nos vale un kilo de verga lo que puedan pensar unas morras mediocres que solo saben hablar, escribir, reproducir todo lo que les enseñaron en su pendeja academia, porque ni un tiro podrían rifarse, porque no esperamos más de ustedes , solo nos seguirán produciendo pena, vergüenza, asco y ganas de ponerles un bombón en algunas de sus marchas piteras, donde les encanta jambarse el espectáculo que el estado tiene para ustedes las domesticadas, que a pan y verga callan.

GUERRERAS

(es) ¿En que sueña el mundo?

Tomado de Revista Extinción.


“El Dios salvaje del mundo es misericordioso en ocasiones, con aquellos que piden misericordia, pero no lo es a menudo con los arrogantes.”

En estos días de crepúsculo, el hombre sueña con su muerte. Una figura solitaria, sobre la cima del precipicio, contemplando un oscuro océano tormentoso debajo de un cielo de hierro. Por debajo de la roca, la conciencia volcánica hace su pulso. Los ojos más allá de los muros llameantes se abren de un parpadeo. La fuerza aniquiladora del mito de la superioridad humana nunca ha sido más rotundamente visible. Ningún poeta comprendió este mito mejor que Robinsón Jeffers. Él se para a nuestro lado en el precipicio del vacío. Jeffers es verdaderamente el poeta de nuestra quejumbrosa y clamante era. Él rechazo totalmente la noción de que la vida humana es más importante o valiosa que la vida de otras criaturas, o que la existencia de un guijarro, un grano de arena o una partícula de polvo. Él vio la historia humana, como una marcha inexorable hacia el olvido, pero también percibió la conciencia del universo, el espíritu de todas las cosas, y así, vio a la humanidad como debe ser imbuido también un niño del universo, con una chispa de esa conciencia también, sin importar que tan profundamente enterrado esté por debajo de los eones de vanidad.
A forma de una rápida nota de gestión doméstica, elegí no discutir los poemas de Jeffers de narrativa extensa en el ensayo que está a continuación, a pesar de que contienen quizás la versión más articulada de su filosofía y sus versos con más estilo. En su lugar, me centré en presentar un amplio rango del trabajo de Jeffers desde varios puntos de su carrera, con la intención de dar al lector inexperto de Jeffers una exposición más amplia de sus ideas.
Al ser hijo de un ministro presbiteriano y profesor en literatura del Viejo Testamento, las influencias tempranas de Jeffers fueron los clásicos y la Biblia. Pero mientras que Cristo era el “señor y capitán” en la vida de su padre, como Jeffers escribió en el poema “Para Su Padre”, el “siguió otras guías…” a través de años agazapado como pantera escondida, para no ser trofeo en la pared salvaje de un templo. Entre estas “otras guías” estaban los trabajos de Freud y Jung en el misterioso paisaje sombrío del inconsciente, tanto como el trabajo seminal de James Frazer sobre magia, mito y ritual. Entre todo esto recae la convicción fuertemente sostenida de que la humanidad estaba condenada y aquella historia estaba destinada a terminar en ruinas, decadencia y putrefacción. Jeffers mismo reconoce que mucha de su poesía temprana estaba simplemente “imitando a Shelly y a Milton,” aunque sin su originalidad. Parte de este estilo arcaico era un intento de separarse a sí mismo de algunos contemporáneos tales como Pound y Eliot, quienes estaban comprometidos con la innovación de formas poéticas. Como Jeffers escribe en su introducción a la reedición de Roan Stallion, Tamar y otros Poemas, por parte de la Biblioteca Moderna, él no podía convertirse en “un moderno.” El rechazo de Jeffers al modernismo como un estilo o estética literaria, por supuesto, refleja su rechazo aún más profundo a la modernidad como una experiencia de vida e historia. Los proyectos utópicos que moldean el mundo tales como la Ilustración al igual que sus herederos, se mostraron para Jeffers como retorcidos, venenosos y perniciosos.
Las promesas de los revolucionarios siglos XVIII y XIX, promesas y visiones de un paraíso mundial en el cual el sufrimiento y la lucha desaparecerían como la niebla, antes de que el sol llameante guiara inexorablemente a los horrores del siglo XX y más allá. La fantasía del progreso, aquella historia que se movía hacia la perfección de la humanidad y la sociedad humana eliminó los últimos lazos que unían nuestra especie al cosmos. Jeffers vio esto más claramente que nadie. Las guerras mundiales, la proliferación de armas nucleares, la dominación de la sociedad tecno-industrial eran simplemente la culminación de un proceso que había empezado hace mucho tiempo.
Quizás la mayor influencia sobre el trabajo de Jeffers fue el paisaje y el carácter de la línea costera central de California. Jeffers y su esposa Una, se mudaron a Carmel, California en 1914. Habían intentado asentarse en Europa pero la guerra cambió sus planes. A lo largo de esta pendientes rocosas. Jeffers descubrió una conexión profunda y poderosa al lugar. Él y Una vivieron en Carmel por el resto de sus vidas. Mientras construía una casita de campo de piedra para su esposa y sus hijos gemelos. Jeffers también halló su amor por la albañilería y el trabajo en piedra. Esto se volvería uno de los temas más importantes de su poesía.
La piedra nos da la impresión de permanencia, la fuerza y la edad antigua del mundo natural. Aquellos que trabajan con piedra puede que sientan que tienen el poder de manipular substancias primordiales, los huesos del mundo. Al mismo tiempo, para conocer la esencia de las piedras, uno también debe saber qué tan limitada es nuestra capacidad para realmente imponernos en el mundo. Porque tan titánicas como lo son para nosotros, las piedras mismas se disolverán hasta volverse una nada con el tiempo. Pero los humanos parecen tener este impulso de tallar nuestras caras a los costados de las montañas para poder alucinar con fantasías de inmortalidad. La humanidad está atrapada como si estuviese en medio de estos dos polos, la transitoriedad y la ilusión de permanencia.
La poesía de Robinsón Jeffers refleja la tensión entre estos polos, tanto como la condición de esperanza y desesperación que conllevan.
Jeffers enfatiza constantemente tanto el absurdísimo como la malicia de la raza humana y el poder inconquistable del mundo. Los símbolos geológicos son invocados frecuentemente por Jeffers para dramatizar la pequeñez del mundo humano y lo vasto de la naturaleza. En “Para los Corta-Piedras” él caracteriza a la humanidad como los “retadores del olvido / derrotados de antemano.” Todos los productos de la labor humana constituyen un desafío para la indiferencia del universo, lo que aparenta ser el “olvido” para el limitado intelecto humano. De acuerdo a Jeffers, nosotros construimos, soñamos y luchamos para probarnos a nosotros mismos, para probar que tenemos alguna significancia y más que eso, para probar que el universo tiene alguna clase de substancia que nosotros podemos comprender, alguna estructura, algún significado. En lugar de las arremolinadas tormentas de caos y violencia que secretamente tememos. Es cierto que, de todas maneras, nuestros mejores esfuerzos están condenados antes de que empecemos. Jeffers continua, “el poeta tanto / construye su monumento burlonamente; / por lo que el hombre será obscurecido, la jovial tierra se muere, el / valiente sol / muere ciego y ennegrece el corazón.”
El desafío de la humanidad es irónico, en alguna parte profundamente dentro nuestro.
Sabemos a fin de cuentas que nuestra existencia es contingente y temporal, como individuos y como especie, por lo que también sabemos que la tierra, el sol y el universo mismo tienen una esperanza de vida limitada. Como nosotros perecemos, como nuestra obra es olvidada, también la tierra morirá y el sol mismo. La permanencia es delirantemente buscada, pero no puede ser hallada en este mundo. ¿Porque una verdad tan simple es tan difícil de comprender? ¿A pesar del conocimiento abrumador de que todas las cosas pasarán a ser una nada, porque continuamos creando? Jeffers concluye así su poema “las piedras se han sostenidos por mil años, y afligidos / pensamientos hallan / la miel de la paz en viejos poemas.” En otras palabras, es cierto que las piedras, la tierra, y el sol perecerán pero la vida de un ser humano es mucho más frágil y fugaz, tanto que no podemos evitar el estar impresionados por el poder de las rocas y los viejos poemas. Mientras que mil años pueden ser insignificantes en términos de tiempo cósmico, representa algo cercano a la eternidad para la mente de una criatura humana. Jeffers siempre busca comprender el lugar de la humanidad en el cosmos y en este sentido es natural para nosotros el anhelar por cualquier probada de inmortalidad que podamos conseguir, tan ilusoria como finalmente resulte. Esto es algo que parece hacernos lo que somos.
Las rocas y las piedras habitan la poesía de Jeffers como recordatorios de nuestro lugar en el universo pero también como una fuente de nuestro poder. Como la humanidad nació del mundo, debe haber algo del mundo dentro de nosotros. En “El fin del Continente” podemos observar una visión de la humanidad en la cual es pequeña y débil pero forjada de los mismos materiales que el cosmos. Comenzando en el océano durante una tormenta, Jeffers refleja la línea que divide a la humanidad del mundo, “madre, nos has olvidado. / Eras mucho más joven cuando nos arrastramos fuera del / útero y yacimos a la vista del sol en la línea de la marea. / Fue hace mucho y mucho tiempo; nos hemos vuelto orgullosos desde entonces / y tú te has vuelto amarga.” ‘La Madre Tierra’ es representada aquí como una madre ausente, una que ya no tiene ni la energía ni la paciencia para preocuparse por un hijo impulsivo. Para Jeffers, la humanidad no está necesariamente por fuera del mundo natural. La división ha sido la consecuencia de nuestra historia. Y la humanidad no es la única para culpar. El mundo, para la visión de Jeffers, es frío e indiferente. Nuestra soberbia y orgullo desmedido no ha sido abordado con bondad y entendimiento. Nuestra madre es severa y nos castiga con un mundo sobre el que no podemos esperar tener un control completo, con fuerzas que nos hacen dispersar asustados y humillados.
Pero una vez, antes de que la ruptura ocurriera, la humanidad vivía al lado de su madre. Y aun “las mareas están en nuestras venas, aun espejamos las estrellas, la vida / es tu hija, pero existe en mí / más vieja y dura que la vida, y más imparcial, la mirada / que observaba antes de que hubiera un océano.” Tan vasto como es el mundo, y tan pequeños como nosotros somos, el mundo está en nuestro interior. Los océanos y las estrellas. Es cierto que nuestra madre, la tierra, nos dio la vida, pero no somos solo el producto de la vida. Los océanos, las estrellas y las piedras no tienen vida pero aun así nacieron. Estas cosas no deben su existencia al mundo, sino al útero del universo mismo. Como dice Jeffers, hay una parte de nosotros que viene de aquella fuente también. La tierra es nuestra madre pero también tenemos una más grande. Cuando la tierra misma nació, el universo primordial era más antiguo de lo que se puede contar. Aquella substancia flota también a través de nosotros. Jeffers repite este concepto en la estrofa final del poema: “madre, a pesar de que el compás de mi canción es como tu oleaje / vibra a un ritmo antiguo que nunca lo aprendí de ti. / antes de que hubiera agua alguna, había mareas de fuego, ambos de / nuestros tonos fluyen desde la fuente más antigua.”
La fuente antigua es el origen celestial, eso le dio vida a la tierra misma y a nosotros. Es la verdad que mucho de lo que somos viene de la tierra, pero al estar de pie al borde del océano, y ver las olas golpeado las costas de granito, Jeffers se recuerda a si mismo que hay algo dentro de la humanidad que es más antiguo e incluso más poderoso que la tierra, nuestra madre, en este universo, siempre hay algo más viejo de lo que pensamos. Y todos estamos conectados a la fuente más antigua. Jeffers se preocupa por el tiempo y la historia, lo cual ocurre en muchos registros diferentes dentro de su poesía. Es la historia del cosmos, la historia de la tierra y la historia de la humanidad. Al tiempo que Jeffers intenta ensanchar su perspectiva más allá de los límites del defectuoso y frágil ser humano, estas tres historias están yuxtapuestas, depositadas una sobre la otra. Él entiende que los eventos de la historia humana son minúsculos en comparación a los dramas y las tragedias del mundo más allá de nosotros. Sin embargo, mientras que él intenta ver la realidad desde una perspectiva no-humana, Jeffers sabe que siempre estará atado por su naturaleza. Él puede ver este conflicto desenvolverse en “Casa en el peñasco”, un poema acerca de la torre de piedra que construyó para sí mismo en la costa de Carmel. Aquí, Jeffers intenta lanzar su imaginación hacia el futuro y se pregunta a sí mismo qué quedará de su hogar, su vida, e incluso el suelo sobre el cual ha construido esta vida. “si miraras a este lugar luego de un puñado de vidas: / quizás de mis bosques plantados unos pocos / puedan seguir de pie aun.” Luego de un par de cientos de años, Jeffers imagina, algunos árboles que él plantó puedan prevalecer.
“En busca de cimientos de granito erosionados por el mar, mis dedos /poseían el arte de hacer que la piedra ame la piedra, encontrarás algunos restos.” De la casa en los peñascos en sí, puede que haya alguna evidencia. Los cimientos de la casa, hechos de piedras elementales. Lo que quede no perseverará debido a la ingenuidad y diligencia humana, pero porque a la larga, estaba hecha de substancias más allá del poder de la humanidad.” Aquí la habilidad de Jeffers es meramente la del ser capaz de coaccionar en conjunto el poder de las piedras.
Pero Jeffers busca más hacia adelante. Él se pregunta “si debieras buscar en tu ociosidad luego de diez mil años.” De seguro, los árboles que él plantó se han ido hace tiempo. Tanto como cualquier cosa que haya quedado de su hogar y de las orgullosas rocas que prestaron su fuerza a su emprender. ¿Que quedará del lugar? ¿Cómo podría identificarse? “Lo sabrás por la fragancia a mar salvaje / del viento / a pesar de que el océano pueda haber subido o retrocedido un poco; / lo sabrás por las tierras internas del valle.” Algunas características particulares puede que ya no existan, pero la geología del lugar puede persistir aún. El océano quizás siga oliendo al océano, sin importar en dónde yace la costa ahora.
Finalmente, Jeffers se pregunta por sí mismo. ¿Qué del ser permanecerá luego de diez mil años? “No necesitas buscar por mi fantasma; está aquí / probablemente, pero uno oscuro, profundo en el granito, no en el viento danzante / con los rabiosos vientos y la luna del día.” Algún resto de la humanidad puede que persista también. Pero no uno que se pueda percibir en el mundo superior. No una presencia fácil de discernir sino una subterránea, una geológica. Lo más cercano a la inmortalidad que la humanidad puede esperar, es ser trazada en las piedras por debajo de la tierra.

Desde el comienzo de su carrera como un poeta maduro, Jeffers se comprometió de forma consistente con el mundo natural, de una forma que lo deja a él, a un lado. No es meramente la representación de Jeffers de la belleza de la naturaleza lo que importa, más bien lo que esta belleza significaba para él. La naturaleza de Jeffers no es la naturaleza antropomorfizada sobre la cual estamos tan acostumbrados a leer y pensar.
No es la benigna, no es la pura, no es la pacífica, es completamente indiferente a la humanidad, y su poder esta más allá de nuestra comprensión. Sin embargo, como señala Tim Hunt en su introducción a la Selección de poemas de Robinsón Jeffers en la prensa de la Universidad de Stanford, en la poesía de Jeffers encontramos una imagen de la naturaleza que es “intencionalmente no-irónica” y “redentivamente hermosa” (6). El mundo natural nos puede proveer con la única verdad que existe. La sociedad humana no es más que un conjunto de mentiras. Nuestra salvación, tal como es, depende de nuestra habilidad de abandonarnos a nosotros mismos al poder, el flujo y la belleza de la naturaleza.
En su prefacio de la edición de 1924 de Tamar y Otros Poemas, escribe que mientras que estamos inclinados a pensar en la poesía como una forma de
“refugio” del mundo, o un sueño diseñado para verificar nuestro dolor y aliviar nuestra miseria, haríamos mejor al pensar en ella como una “intensificación” del mundo, que nos acerca a lo que realmente es “no una ornamenta, sino algo esencial, no una diversión sino una incitación” (707). Si la naturaleza es el único camino a la verdad, la poesía puede iluminarnos el camino. Para hacerlo “la poesía puede ser rítmica, y debe lidiar con asuntos permanentes” (707). De esta forma la poesía puede orientar la conciencia de los perdidos, débiles y neuróticos modernos de nuevo hacia lo que es real. ¿Qué es real? ¿Qué es permanente? A medida que miramos a nuestro alrededor, nos confrontamos con un vasto número de cosas que son reales, tantas como las que no lo son, que existen meramente como un humo o niebla que se alza desde el agua helada de una pileta de montaña. Están ahí un minuto, pero se han ido al siguiente. Jeffers define esta permanente de la siguiente manera: una vía del ferrocarril por ejemplo, no es tan real como lo es una montaña; es actual, en su sentido fantástico, por un siglo o dos; pero no es real; en la mayor parte del pasado humano, y en la mayor parte del futuro humano no existe” (708).

Estamos rodeados de cosas efímeras, y estás con las cosas con las que nos involucramos mayormente. Es sorpresa alguna entonces, que pensemos como seres de humo, disipándose y volando separados a cada suspiro. Lo que es esencial, permanente, es olvidado por la humanidad moderna: “aquí esta lo que hace que las vidas de la ciudades modernas estén secas de poesía; no es una vida duradera; y es vivida entre irrealidades” (708). La insistencia de Jeffers sobre las propiedades rítmicas de la poesía reitera esta articulación de lo esencial y lo permanente.
La rítmica poética para Jeffers no es una cuestión de entendimientos convencionales de cadencia, metro o verso. Es un fenómeno geológico, la fuerza vibrante y resonante del mundo viviente en todo su estado cíclico y duración. El movimiento de las mareas oceánicas, la marcha del sol y de la luna, la recurrencia sin fin de la vida y la muerte. El ritmo es lo que hace la poesía: “La prosa pertenece más a ese mundo de interior en donde las luces de las lámparas anulan los regresos del día y la noche, y olvidamos las temporadas” (709). La Poesía, para Jeffers, es lo que nos recuerda nuestra conexión con el flujo y el retorno; esta es la razón por la que “su trabajo continúa hablándole a lectores que perciben que nuestro entorno tecnológico nos posiciona en una falsa relación con el espacio, tiempo, y el mundo físico.” En su ensayo de 2011, Tim Hunt atrae nuestra atención a la “Pesca de Salmon” como un ejemplo primordial de la concepción de Jeffers de la humanidad y su relación el mundo:

Los días se acortan, el sur sopla ampliamente por las lluvias ahora,
El viento del sur le grita a los ríos,
Los ríos abren sus fauces y los salmones salados
Libran una carrera hacia la corriente de agua dulce que entra al mar.
En el mes navideño en contra de lo ardiente y amenazante
De un largo y furioso atardecer,
Ceniza roja del solsticio oscuro, ves a los pescadores,
Lamentables, crueles, primitivos,
Como los curas de la gente que construyó Stonehenge,
Oscuras y silenciosas formas, amaestrando
Remotas solemnidades en los bajíos rojos
De la boca del río en la vuelta del año,
Dibujando más cercanamente a la tierra sus lingotes vivos, las bocas sangrientas
Y escalas llenas de atardecer
Los tics en las rocas, nada más por lo que vagar en la voluntad
La postura salvaje del Pacifico ni displicente y desovada
A la carrera hacia aguas frescas.

Quizás estemos inclinados a pensar en el pescador como una figura foránea que interrumpe la belleza, serenidad y paz del río. Ellos son “lastimosos, crueles,” de hecho, en los primeros bosquejos del poema, Jeffers escribe sobre los pescadores “torturando” al pez. Pero la violencia que ellos conllevan es en sí un reflejo del mundo mismo, y así la humanidad es parte del mundo sin importar que tan brutal sea o que tan manchada de sangre esté.
El sol mismo es amenazador y “furioso” aquí. Como escribe Tim Hunt, “Jeffers proyecta un mundo en el cual el salmón y el pescador están inmersos en un paisaje de sacrificio compuesto por fuego y sangre.” Los pescadores, conectados a los curas de Stonehenge, son parte de un linaje antiguo de humanos constituido de violencia, y Jeffers es veloz al hacer énfasis en el hecho de que el sacrificio de una vida humana no tiene mayor peso que el sacrificio de un salmón. Todos estamos unidos por los mismos rituales de sangre.
Aun así, incluso en esta visión de ritos macabros, crueles y mortuorios,
Jeffers afirma la belleza y el significado del mundo. Al final, no son los pescadores quienes resultan la fuente del dolor, es el flujo del mundo, la “constante alteración de la muerte y la renovación.” Entendido correctamente, la humanidad juega un rol en este aspecto. La humanidad está conectada con el mundo a través de sus rituales empapados-de-sangre y masacres. El reto de Jeffers para con el lector, según expone Hunt, “es ver e identificar con el todo” y evadir la tentación de meramente observar “el flujo de la naturaleza en lugar de identificarse con él y reconocer el fin de uno y la participación inevitable en él.” Este es el poder visionario de Jeffers; él entiende el lugar de la humanidad en el cosmos, y está dispuesto a aceptar las aterradoras y asombrosas consecuencias.
Fuera de la tierra y aun totalmente incapaz de agarrar lo vasto de las fuerzas que determinan nuestras vidas. La humanidad contiene dentro de sí misma el acceso a algo inmensurable, los átomos de las estrellas, el espíritu de la creación, la respiración de dios. Y aun así, como nos recuerda Jeffers rápidamente, abandonamos este poder para dar lugar a ilusiones salidas de nuestras mentes desordenadas. Tanto de la existencia humana es gastado, por ejemplo, en la búsqueda de la felicidad, un asunto que Jeffers aborda en su poema de 1924 “Joy” (“Alegría”):
A pesar de que la alegría es mejor que la pena, la alegría no es genial;
La paz es genial, la fuerza es genial.
No es por alegría que las estrellas arden, no es por alegría que el buitre
Esparce su vuelo gris en el aire
Por sobre la montaña; no es por alegría que la cálida montaña
Se mantiene de pie, por años como el agua
Hace zanjas a sus largos lados. “No soy ni montaña ni ave
Ni estrella; y busco la alegría.”
La debilidad de tu raza: aun en la extensa calma
Cubrirá aquellos ojos nostálgicos.

La visión de Jeffers del mundo no es una sin valor, postula un valor que suplanta el valor del mundo humano. Hay grandeza en la fuerza y en la paz, aunque debemos comprender que la última no implica una ausencia de violencia y sangre. Hay fuerza en la montaña, hay paz en la gracia del ave que remonta su vuelo a través de las nubes por sobre nosotros. El congelado corazón radiante de la estrella. La noción de alegría, de todas formas, es foránea al mundo. Es un concepto que existe únicamente entre los humanos dentro de una sociedad. Un concepto de la verdad más limitada. Como escribe Jeffers, nuestros deseos de felicidad son una falla hereditaria y no encontrarán bases en el mundo que existe más allá de nosotros. De cualquier forma, de nuevo, siempre volvemos a nuestra fuente y eventualmente seremos librados de nuestra furiosa búsqueda por cosas que no existen por el solo hecho de nuestra existencia en el mundo al cual rehuimos.

La “muerte” como escribe Jeffers en otra parte, “no es malvada”. ¿Quién buscará algo llamado alegría? Únicamente la cosa extraña que somos nosotros. Ni siquiera eso. En otoño las hojas caen y el cielo se vuelve oscuro y frío. Estamos en el bosque ahora, vagando y perdidos. Las hojas secas raspan nuestra piel suave y escarpadas espinas rasgan. Un viento se alza y sacude los árboles chuecos, su susurro nos calma en nuestro terror. “Sin importar / Que pase con el hombre… Es cierto que el mundo está bien hecho.” Debemos disolvernos en el universo. ¿En que sueña el mundo? ¿La tierra, quien se cree que es?
Piensa, piensa, piensa. Nada es más humano y aun así nada es más aborrecedor para con la vida. Para Jeffers, como hemos visto, la verdad de la unión de la humanidad con el cosmos recae en nuestra capacidad de percibir los ritmos y la belleza del mundo. No es una belleza que se conforma fácilmente con lo que crea la humanidad en su mente. Lo que vemos es solo una belleza de fragmentos, los cuales han sido violentamente hechos pedazos y esparcidos. Buscamos la razón. ¿Pero que podríamos encontrar que recaiga por fuera del mundo, el cual es también nosotros mismos? Sabemos que el amor no obedece ninguna tiranía de la razón. Ni lo hacen la belleza y el mundo infinito. En “Disculpa por Malos Sueños” Jeffers escribe:
He visto las maneras de Dios: No sé de razón alguna
Por el fuego y el cambio y la tortura y los viejos regresos.
Él siendo suficiente puede que sea aun así. Pienso que ellos no admiten razón. Alguna; son las maneras de mi amor.
Un poder desmesurado, pasión increíble, oficio inmenso; ningún pensamiento
Aparente pero ardiendo de forma oscura
Ahogándose con su propio humo en la bóveda-cerebral humana: ningún
Pensamiento por fuera.

Las maneras del mundo deberían permanecer siempre impenetrables, al tiempo que nos ahogamos a nosotros mismos en el humo de los pensamientos que no se espejan en la corriente o en los bosques que se oscurecen. En los médanos, en las apresuradas nubes, no hay pensamiento. Desesperadamente y llenos de rabia preguntamos en el lenguaje de la razón. Y por lo tanto no recibimos nada más que polvo y sombra. Fuego ¿Porque arde el mundo? Cambió. ¿Porque todo debe de ser cómo es? Tortura. ¿Porque debemos temer?
Y después de todo, solo hay flujo y retorno. Hay amor en las cosas que percibimos como horror cuando miramos por sobre ellas con ojos nublados de razón. ¿Pero qué fuerza nos espera cuando caminamos por el sendero del amor? Poder más allá de lo imaginable y una pasión que puede sacudir los pilares del tiempo.
Al final, el mundo no es para nosotros, a pesar de que una flor que florece desde las estrellas duele en nuestros corazones. Necesitamos únicamente mantenernos entre las ruinas para comprender. A través de la poesía de Jeffers se nos recuerda que la humanidad es algo pasajero. Un día estuvimos aquí y al siguiente nos habremos ido. Los huesos de la tierra no lo habrán notado. Incluso ahora, cuando nos enfrentamos a la realidad de todo el horror que la humanidad ha escrito sobre la tierra.
Jeffers se levanta para señalar gentilmente al bosque que reclama las granjas abandonadas y el joven árbol que empuja a través de los escombros.
En “Amor-Niños”, Jeffers cuenta la historia de una joven pareja de enamorados, quienes hicieron su vida juntos en una pequeña choza a un lado del océano. Ellos buscaron vivir de forma pura, junto al zorro y la ardilla. Agazapados, desnudos, al igual que lo salvaje. Sus pasiones, sus luchas, la llama que trajeron perecerían con el tiempo. Y los caminos que tallaron al lado de las pendientes quedarían cubiertos y el tiempo se tragaría cada trazo de ellos: “Lamento mucho el pensar que aquí hay un planeta / Continuará al igual que esta cañada, perfectamente entera y contenta, luego de que la humanidad sea / removida de la caldera.” Al final, si la humanidad regresa o no al camino, como estos salvajes, amorosos niños de miradas brillantes, no importa, porque a su tiempo seremos limpiados de estas costas y bañados en “la fuente de las estrellas hirvientes” y el mundo permanecerá hasta que el sol mismo se marchite hasta perecer.

FIN DE LA PARTE I

Traducido por “Apocalíptico” y por “Animal Inhumano”, del original en inglés escrito por Ramon Elani.

(España) Autoridades alertas por actos de ITS en Europa

Desde la prensa española.


09 de septiembre 2019

En 2018 hubo 37 detenidos por terrorismo anarquista. La Memoria Anual del 2018 sostiene que este fenómeno internacional tiene especial incidencia en Madrid y Barcelona. El atentado más grave: un artefacto explosivo colocado en Valencia por el grupo “Individualistas Tendiendo a lo Salvaje”.

La Fiscalía General del Estado encuadra un “ataque a la sede del Partido Popular”, en Madrid, dentro de lo que denomina “Anarquismo Insurreccionista”, a su vez referido como “terrorismo anarquista”. El ataque en cuestión es investigado en la Audiencia Nacional y consistió en la “obstrucción de cerraduras y fractura de ventanales” de la sede central del PP, sin que conste autoría.

Así se desprende de la Memoria Anual de la Fiscalía General del Estado correspondiente a 2018, dada a conocer este lunes, durante el solemne acto de apertura del Año Judicial, celebrado en el Tribunal Supremo.

En sus primeras líneas ya se refiere a estos actos como “terrorismo anarquista”, y cuantifica 28 actos y 37 detenidos que puedan encuadrarse en este marco, 15 de ellos en Madrid, 6 en Murcia y otros 6 en A Coruña. “La actividad violenta se focalizó en Madrid y Barcelona, teniendo incidencia en dos ocasiones en Gijón”.

De hecho, entre las acciones citadas aparece un “ataque a las vías del AVE”, en Murcia, o la explosión de “un artefacto colocado ante un concesionario de vehículos”, en Barcelona.

También recoge incendios en vehículos de empresas relacionadas con el sector cárnico, en Asturias -atribuidas al Frente de Liberación Animal, AFL-; incendios en cinco vehículos estacionados en la vía pública, atribuidos a “Individualistas Tendiendo a lo Salvaje”, en Valencia, pero también “daños” a cajeros automáticos por parte del grupo “M’cago en deu”, en Barcelona, o al “ataque” a los escaparates de dos inmobiliarias en Tetúan (Madrid).

Fueron reivindicadas cerca del 50% de las “acciones violentas en los portales web habituales de contrainformación, al contrario que el año anterior” en el que se reivindicaron la totalidad de los ataques.

“Individualistas Tendiendo a lo Salvaje”

La acción violenta de mayor envergadura en el año 2018 fue la activación de un artefacto explosivo en la vía pública en Valencia, ocasionando daños en vehículos. Es la primera acción reivindicada por  “Individualistas Tendiendo a lo Salvaje-Criminales Animistas”.

El grupo ecoextremista centra y justifica su actividad en “eliminar todos los rastros de civilización”, así como frenar “el avance tecnológico de la sociedad, por estar esencialmente condenada y llevando a la humanidad hacia una catástrofe ecológica”.

ITS nació en México en 2011 y tiene ramificaciones en Chile, Argentina, Brasil, España, Escocia y Grecia.

(México) Confirman los “fantasmas de las navidades pasadas”

Hace poco fue liberada la siguiente información en la prensa mexicana:

“No se sabía hasta hoy, pero el 19 de septiembre de 2015 un sobre bomba fue enviado a la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) el cual estalló antes de llegar a Rectoría*.

Era un sobre amarillo enviado por un tal Mario Valdés Berlanga**, con la dirección de las oficinas del COnsejo Nacional Agropecuario en Eje 4 Sur Xola, colonia Narvarte y con destino a la oficina del rector y dirigido al entonces rector José Narro.

Un sobre idéntico, que explotó el 14 de julio de 2017***, en otro atentado, le provocó a una víctima la pérdida de un dedo y quemaduras que llevará el resto de su vida, pero aunque algunos de estos grupos se adjudicaron esos y otros ataques, ¿quienes son en realidad?, ¿qué nexos tienen con líderes extranjeros? (…)”

El fragmento es de vital importancia al tomar en cuenta la censura y el silencio que guardan las autoridades en torno a atentados de este tipo, tanto de hoy como del pasado, los cuales tienen qué ver con la Mafia Eco-extremista y que después de años son confirmados para no alarmar a la sociedad, aun así, los atentados de ITS (o no), siguen su curso.

*El atentado contra José Narro fue llevado a cabo por el “Círculo de Ataque-Punta de Obsidiana” (grupo que se convertiría después en el Circulo Eco-extremista de Terrorismo y Sabotaje [CETS], y que después se uniría a ITS) en abril de 2014, tras enviarlo por Correos de México (una empresa bastante ineficiente) ahora se sabe que el paquete estalló, aunque los detalles no se han liberado.

**Mario Valdés Berlanga fue uno de los objetivos del CETS en noviembre de 2015, el empresario sufrió diversas heridas al abrir el paquete.

***Este atentado se refiere al paquete-bomba que mutiló a un sacristan a las afueras de una iglesia, atentato reivindicado en su momento por ITS.