Tag Archives: Europa

(tü) Hiçliğe Varoluşsal Bir Yaklaşım #1

1.1. HİÇLİK KAVRAMI
Temelde “hiç olma durumu” olarak nitelendirilen hiçlik, daha çok varoluşsal bir sorunun habercisi durumundadır. Aynı zamanda yokluk, boşluk kavramlarıyla da kendini ifade eden hiçlik, ilkin daha çok “yokluk” kavramı çerçevesinde temellendirilir. Aslında yapılan tanımlara bakıldığında hiçlik ile yokluğun birbirlerinin yerine kullanılan kavramlar olduğu dikkati çeker.

Hiçlik; Almanca’da ‘Nichts’, Fransızca’da ‘Neant’, İngilizce’de ‘Non-being’, Latince’de ‘Non ens’ ve osm. ‘Adem’ kelimeleriyle karşılığını bulur. Hiçlik için yapılan tanımlara bakılırsa 1) Hiç olma durumu 2) Yokluk 3) Gerçekteki özelliklerin, durumların, belirlenimlerin yadsınarak ortadan kaldırılması sonucu bir şeyin var olmayışı, boşluk, yokluk (Püsküllüoğlu, 2004, s. 626-627)”; “1-Yadsıma sonucu, gerçekteki belirlenimlerin, özelliklerin, durumların ortadan kaldırılması sonucu bir şeyin var olmayışı (göreli hiçlik). 2- Varlığın eksikliği olmayışı, yokluğu (salt hiçlik) (Akarsu, 1975, s.88)” şeklinde tanımlanır. “is. 1-Hiç olma durumu: Hiçlik içerisinde. 2- fel. İnkar sonucu, gerçekteki özelliklerinin, durumlarının ortadan kaldırılması sonucu bir şeyin var olmayışı, yokluk. (Türkçe Sözlük, 2005, s. 889)” ifadesiyle karşılığını bulur. Görüldüğü gibi hiçlik aynı zamanda ‘yokluk’la da eş anlamlıdır.

1.2. HİÇLİKLE İLİŞKİLENDİRİLEN DİĞER KAVRAMLAR
1.2.1. YOKLUK
Hiçlik’le ilişkilendirilen bir diğer kavram olan Yokluk’un farklı sözlüklerdeki tanımı ise şöyledir:

1- Yok olma, bulunmama durumu, adem, ademiyet, fıkdan, gaybubet,varlık karşıtı 2- mec. Fakirlik, yoksulluk 3- fel. Hiçlik (Türkçe Sözlük, 2005, s. 2187)”; tasavvuf dilinde, gerçek varlık. İslam tasavvufuna göre varlık, yokluktur; gerçek varlık insan yok olduktan sonra başlar. İnsan ancak ondan sonra Tanrılık varlığa kavuşur. Tanrıda var olur. Hayyatiyye tarikatının kurucusu Bağdatlı Hayyat’a göre (X. yüzyıl) ak yoklukta ak, kara yoklukta karadır (Hançerlioğlu, 1984, s.726).

“Var olmayan; varlığı bulunmayan; varlıksal bir değeri, içerimi ya da karşılığı olmayan; ait olduğu varlık bilgisel çerçevenin gerçeklik tasarımına uymayan ya da bu çerçeveye göre gerçek olmayanı anlatan; genelde varlığın, daha özeldeyse tek tek var olanların karşıtı olarak var olmayış için kullanılan felsefe terimi” (Sarp vd., 2002, s.697)
Bir başka tanım ise Ahmet Cevizci tarafından şu şekilde yapılmıştır:
1. Var olan hiçbir şeyin bulunmaması, varlığın yoksunluğu veya belirlilikten ya da gerçeklikten yoksun olma hali. Bir şeyin kimliği ve faaliyeti için gerekli olan gerçekliğin olmayışı (…)
2. Varlıkta, belirli bir form ya da düzenin olmaması hali. Gerçeklikten tümüyle yoksun ya da gerçek-dışı olma veya hiçbir gerçekliği bulunmama durumu.
3. Ve nihayet, varlık hiyerarşisinin en altında, mutlak bir gerçekliğin en uzağında bulunan madde.
4. Bir şeyin doğuştan getirdiği, aktüelleşecek hiçbir potansiyeli olmaması, kendisini gerçekleştirecek hiçbir eğilim, ya da yönelimi bulunmaması hali” (Cevizci, 2000, s.578).

1.2.2. VARLIK
Yukarıda da görüldüğü gibi yokluk terimine karşılık olarak söylenenlerin hareket noktası varlık veya var olanlar olmakta, diğer taraftan insan kendisi de dahil bir varlık ortamı içerisinde bulunmaktadır. Hiçlik kavramının geçerli bir tanıma ulaşması için varlık kavramının da irdelenmesi gerekmektedir. Çünkü hiçliğe giden yol varlıktan geçer.

İlk önce Parmenides’in kullandığı varlık tanımına bakıldığında Almanca sein; Fransızca eire; İngilizce being; Latince ens, esse; Yunanca to on, einai; osm. mevcudiyet kelimeleriyle karşılanır. Bedia Akarsu Felsefe Terimleri Sözlüğü’nde ‘varlık’ı şu şekilde açıklamaya çalışmıştır.

Var olan şey; var olduğu söylenen şey; var olanın varoluşu. (Var olan şeylerle varlık arasındaki ayrım, doğru ile doğruluk arasındaki ayrım gibidir; doğru olan birçok şeyler vardır, ama doğruluk bu birçok doğrularda bir ve aynıdır.) Aristoteles’te “var olanların var¬lığı”, var olanların çokluğu içinde ortak olan, özdeş olan. 2- Oluş ve yok oluşun karşıtı olarak: Kalıcı olan, gelip geçici olmayan. 3- Bütün var olanları içine alan en genel kavram. 4- Görüntünün karşıtı olarak gerçekten var olan. // Varlık, gerçek (real) varlık, düşüncel (ideal) varlık olarak ayrılır: Gerçek varlık çoğunlukla varoluş (existentia) olarak, düşüncel varlık öz (essentia) olarak gösterilir. Gerçek varlık gerçekliğini nesnelerden, olaylardan, kişilerden alan şeydir, uzay- zaman içindedir, bireyseldir, tektir; düşünsel varlık ise uzay-zaman- dışıdır, duyularla algılanamaz, elle tutulur gerçekliği yoktur; bu an¬lamda değerler, matematik ve mantığın kavramları düşüncel varlıklardır (Akarsu, 1975, s.177).

1.2.3. BOŞLUK
‘Hiçlik’le bir arada değerlendirilen bir diğer kavram olan ‘boşluk’a baktığımızda (Os. halâ; Fr. vide; Al. das leere; İng. emptiness, void; İt. vuoto) içinde hiçbir özelliğin bulunmadığı uzay… Doluluk karşıtı olan boşluk terimi, içinde hiçbir özdeğin bulunmadığı uzayı dile getirir. Ancak bizi ilgilendiren boşluğun eksiklik, yoksunluk duygusu anlamına gelen tanımıdır.

1.2.4. SEPTİZM, ANARŞİZM ve KAOS
Hiçlik denilince akla gelen başka kavramlar da söz konusudur. Bunlar başta septizm olmak üzere anarşizm ve kaos’dur. Septizm yani kuşkuculuk Almanca skeptizismus; Fransızca scepticisme; İngilizce scepticism; Yunanca skepteshai; osm. hisbaniye, reybiye kelimelerine karşılık gelir.

“1- Düşünsel tutum olarak: a. Kesin bir tutumda olmama, karar verememe b. Kuşkuyu ilke yapma; her değerden, anlatımdan, öğretiden, inançtan ilkece kuşku duyma. 2- Yöntem olarak; apaçık olan doğruya, kesin bilgiye varmak için, sağlam bir dayanak bulana dek, bütün bilgilerin gözden geçirilerek eleştirilmesi, sınanması 3- Felsefe çığırı olarak: Gerçekliğin özünü bilmenin olanaklı olmadığını ileri süren öğretiler: a. Salt, köktenci kuşkuculuk; her türlü bilgi olanağını yadsır. b. Ölçülü, göreli kuşkuculuk; yalnızca belli alanlarda bilgi olanağını kaldırır.” Görece şüphecilik, herkes için kesin bir bilginin olacağını kabul etmez. Görece şüphecilik, savunucuları tarafından git gide nihilizme varmıştır. Örneğin Georgias’ın şu söylemi bu noktada dikkat çekicidir. “Hiçbir şey yoktur. Varsa bile insan için kavranılamaz. Kavranılsa bile öteki insanlara anlatılamaz.” (Akarsu, 1975, s.288)”

Zaten hiçlik’in en uç noktası olarak kabul edeceğimiz nihilizmin başlangıcı septizimle bağdaştırılır.
Kaos ise; almanca, Fransızca ve İngilizce’de chaos kelimesiyle; Yunanca’da ise khaos kelimesiyle karşılığını bulur. Kaos, Felsefe Terimleri Sözlüğü’nde “evrenin, düzene girmeden önceki biçimden yoksun, uyumsuz ve karışık durumu” olarak tanımlanır.

Bir diğer kavram olan anarşizm ise Osmanlıca ihtilalliye, inkılabiyye; Fransızca anarchisme, Almanca anarchismus, İngilizce anarchism kelimelerine karşılık gelirken en başta devlet olmak üzere bütün despot kurumları bertaraf etmeyi öngören öğretidir.

(Cielo, Tierra) Caos

En sudamerica:
El día se oscurece por unos instantes, el sol se vuelve negro, la humanidad moderna celebra felizmente la majestuosidad de lo salvaje. Humanos infelices, deben temer a las señales del Caos.

En Italia:
Estalla furiosamente el volcán Stromboli, la columna de humo y ceniza aterra a los residentes cercanos, una persona ha muerto.

En China:
Los poderosos vientos en conjunto con la lluvia demacraron la cuidad, a raíz del tornado 6 personas murieron y casi 200 salieron heridas.

En EUA:
Un terremoto causa el pánico entre la población, destrucción y terror para la civilización. se estima el mayor terremoto en 20 años en la región. No hay muertos.

¡Las anima se han liberado, el mensaje de lo Desconocido del Cielo y de la Tierra ha sido recibido…!
¡Salve Caos primigenio, aterrador y omnipotente, sublime y majestuoso!
¡Muerte a la ciencia y a la razón humana!

(es) FRANGERE III-SOBRE EL TERRORISMO INDISCRIMINADO Y EL MISANTROPISMO-ARCA

Texto tomado de la Revista Ajajema numero 6.

” Por favor, sea siempre tranquilo y recto, correcto y coherente, sepa cómo aprovechar el sufrimiento y la desdicha, no crea todo lo que dicen, siempre busque la verdad antes de hablar y recuerde que no basta con tener una prueba para enfrentar un razonamiento. Para estar seguro en un razonamiento se requieren tres pruebas, y corrección y consistencia. Que el Señor te bendiga y te proteja. “
-Bernardo Provenzano

Y mientras el mafioso Bernardo Provenzano, en ese momento Jefe de “Cosa Nostra”, en su infinita sabiduría (antes lo llamaban “el tractor”, porque barría a los enemigos por donde pasaba, participo en la “Matanza de Via Lazio” en Palermo [1 ]) , aconsejaba buscar siempre la verdad con tres pruebas, las sociedades morales dictan el ritmo y la argumentación del valor de las cosas que suceden a lo largo del tiempo, dando un sentido totalizador e inequívoco, yendo hacia una nivelación simplificada, lidiando con el argumento “así entonces …”, solo para escribir algo sin sentido, sin llegar a un punto focal, a algo que podría resultar en profundizar los sentidos para así entrar a las entrañas del conflicto, atacar “verdaderamente” al enemigo demoníaco y amoral.
Naturalmente para las almas puras, profundamente sociales, especíalmente a los pseudo sociólogos, molestará la cita del Jefe de la “Cosa Nostra” porque, como saben, el Mafioso, es seguramente la mano armada del “estado capital”, es un malvado. No se trata de un simple “humano”, sino de una bestia que se excita con la sangre, además un traficante de drogas…
Tomo “inspiración” en las profundidades pantanosas de la sociedad decadente, como fuente para el Debate Amoral, allí donde hay que estar. En un mundo ahora postrado por la decadencia y también por la senilidad de los movimientos como el anarquista moderno, que está acercándose peligrosamente a la izquierda oficial…
Por ejemplo, ¿Por qué las bandas criminales tienen éxito en ciertas cosas -con esto quiero decir que actúan con un modus operandi criminal específico- y algunos anarquistas modernos no? [2]
Estamos en una era en la que investigamos el uso de la frase en latín que dice “Ad Hominem”, lo ocultamos de una oración afirmativa y luego lo negamos hasta el fondo de la conciencia, pero sabemos que estas son palabras y declaraciones que corresponden directamente a la rabia cristiana, sabemos que es la de los esclavos.
Finalmente, recuerdo que este texto está hecho de sangre y carne, experimentación física y mental que trasciende el “pensamiento material” en un Ataque Solipsista y Nihilistico a la sociedad…
Además, este texto que, aunque inicialmente es lanzado en una versión electrónica, es de tendencia clandestina e ilegal. Porque en un escrito como este, está la idea criminal de las palabras expresadas, del ilegalismo difuso y la negación de los códigos penales, nada de esto se reduce a una expresión para-política o reduccionista e idealista.
No solo el Atentado expresa un acto ilegal y criminal (para aquellos que lo consideran así), sino también una palabra, un texto, un blog, la música, un video… Continue reading (es) FRANGERE III-SOBRE EL TERRORISMO INDISCRIMINADO Y EL MISANTROPISMO-ARCA

MANIFIESTO DEL FIN

Enviado al mail.


Escribo esto en un día lluvioso, triste y gris. Escribo esto desde la rabia que me genera la situación. Escribo esto desde mis vísceras más profundas cargadas de sentimentalismo y de una profunda desilusión.
Desde que tengo memoria estamos en periodos de crisis, estamos en decadencia y nos retratamos a nosotros mismos desde la miseria. Pero creo que esta situación no da para más, sinceramente llegamos al borde del abismo, al límite, al punto de quiebre y es realmente preocupante la indiferencia a la que nos enfrentamos.

PLANETA
He vivido 20 años en un planeta que está en descomposición. He vivido 20 años en un planeta que pareciera que nos amenaza con irse a la mierda constantemente. He vivido 20 años en un planeta enfermo a màs no poder y que llora desesperadamente por ayuda.
La situación en la que nosotrxs mismos colocamos a nuestro planeta desde el siglo XVIII, es extremadamente compleja, sacamos recursos desde el interior de la tierra pretendiendo que sabemos todo y que todo está controlado, que solo es cuestión de tiempo para que los recursos vuelvan al nivel en el que estaban, pero no estamos viendo que los recursos y el progreso nos está matando lenta y dolorosamente y con nosotros el planeta igual agoniza. Estamos acostumbradxs a los derrames de petróleo, a los derrumbes mineros, a las crisis de los combustibles pero nos quedamos en el sillón, pasivos, como si alguien fuera a limpiar el desastre que nuestra especie causó.
Talamos bosques pensando en que árboles milenarios volverán a crecer la próxima semana, solo para el beneficio de los capitales y de los gordos que viven de la empresa. Nos olvidamos de que no estamos solos en el planeta y que simplemente arrendamos en un ecosistema.
El planeta está sufriendo de una fiebre que en 10 años no vamos a poder controlar, y nosotros continuamos como si nada estuviera sucediendo. Sinceramente me da asco esta indiferencia y me preocupa estar vivo en 10 años en un lugar que aprendí a querer y a llamar mi hogar.
El ser humano como especie ha sido el mayor depredador de todo el planeta, y lo vemos en gloria y majestad en las noticias mostrando su lado mas salvaje, o acaso no nos suenan familiares titulares como “oficialmente se declara extinta la especie de rinoceronte de java” o “ya no quedan osos panda en estado salvaje”?. Y por mientras nosotrxs, estamos sentadxs, pasivxs, esperando que algo mágico retorne el status quo que había hace 30 años o esperamos ver otra noticia más alentadora.
Entendamos que somos seres asquerosos, que buscamos beneficio y placer instantáneo, ni siquiera somos capaces de empatizar con nuestra propia especie, y nos mostramos agresivos, violentos, como si nos fueran a arrebatar el plato de comida que (por fortuna) tenemos.

SOCIEDAD
Me repugna vivir en el mismo planeta que empresarios y burgueses que buscan el enriquecimiento a toda costa y no miden las consecuencias. Me da asco compartir mi hogar con alguien que destruye deliberadamente el suyo, y que además esclaviza a miembros de su propia especie. Me da asco el mal llamado progreso, me dan asco los intransigentes y los escépticos que dudan de la acción negativa de la especie y que se siguen vanagloriando del ser humano como si fuésemos el peak de la evolución.
Creemos que somos civilizadxs por enviar gente al espacio y por vivir en grandes ciudades, pero todo eso importa 3 millones de hectareas de mierda si en el mismo planeta que se dice civilizado mueren mas de mil personas en un territorio africano. Queremos tapar el sol con un dedo, y a nuestras espaldas se quema el vecindario completo.
Somos indolentes, apáticos, miserables, incapaces de ver el dolor ajeno, incapaces de ayudar solidariamente sin esperar algún beneficio a cambio. Somos la especie que ha logrado destruir a las otras y fingir que nada ha pasado. Vemos las noticias en siria y en sudan y se nos olvida que en lugares tan lejanos, mientras a ti te preocupa sacar tu titulo universitario o como hacer dinero desde tu celular, a ellos les preocupa sobrevivir. Somos una especie que mientras un hemisferio tiene cifras de obesidad elevadas, el otro hemisferio tiene cifras de hambruna que no podríamos imaginar.
Como si eso no fuera suficiente, estamos en un constante ciclo de desgaste emocional desde las etapas mas tempranas de la infancia. Siempre estamos agotadxs, sin tiempo y sin ganas de nada debido a un sistema laboral al cual solo le podemos dar las gracias por la destrucción y por hacernos creer que somos útiles. Sea donde mires hay relaciones personales que no tienen un vínculo amoroso y solidario, todas las relaciones personales se basan en el dinero, y en la acumulación de capital desenfrenada. Esta situación pestilente ya no da para más.
La sociedad en la que nos tocó vivir se esta pudriendo y emana un olor a muerto que se siente desde cualquier parte.

ACCIONES
Frente a toda la rabia que porto solo se me acurre una solución: la desaparición total. Llámenme loco, llámenme nihilista, me importa una mierda, todos los problemas que enfrentamos se deben a la pura acción de un progreso humano sin límite. Lo más lógico es que el ser humano se extinga. Tenemos que desaparecer por el bien del planeta, tenemos que desaparecer por el bien de la naturaleza, si nosotros no desaparecemos por nuestros propios medios, desapareceremos en 20-30 años mas cuando el planeta hirviendo nos cocine.
Hay que quemarlo todo, hay que quemar las empresas, las transnacionales, los aeropuertos, las carnicerías, las grandes ciudades, la policía. TODO, quemar y esperar que la belleza del fuego consuma nuestra destrucción y nuestro desastre.
Ya no basta con esperar a que el resto tome conciencia del daño que estamos causando, ni de hacer campañas amigables para las empresas. Es el momento de actuar y de mandar a la chimenea del infierno a un desarrollo que solo figura la destrucción segura.
Muévete, levántate, toma bencina y destruye todo símbolo del mal llamado progreso humano. Si los promotores del progreso no se preocupan del bienestar colectivo de la especie ¿es justo dejarlos continuar con su plan? ¿es justo que suframos en el constante pánico del punto sin retorno mientras ellos gozan de su vacía riqueza? .Lo mejor que podemos hacer es incendiar todo lo que nos muestran, y esperar con ello el fin de la civilización y de la especie humana.
Comprende que la naturaleza nos dio tiempo, y nosotros lo desaprovechamos. El planeta nos dio un lugar donde vivir y nosotros lo pulverizamos, todo esto no se soluciona pidiendo perdón. Entiende que no somos los buenos, somo la peor pesadilla de cualquier otra especie que vive en este planeta y lo mas justo después de siglos de abusos contra la naturaleza es desaparecer. Ha llegado nuestra hora.
No somos la cura, somos la mas violenta enfermedad que pudo padecer el planeta.

DES-CIVILIZADXS

La definición de la vida

Tomado de Movimiento y Muerte N° 0.


por Artur Schopenhauer

La vida puede definirse como el estado de un cuerpo en el que este, pese al constante cambio de la materia, mantiene en cada momento su forma esencial (sustancial).
Que el nacimiento y la muerte han de entenderse como pertenecientes a la vida y sustanciales para la manifestación de la voluntad se deduce también por el hecho de que ambos se nos presentan como expresiones más potentes y elevadas de cuanto constituye, por lo demás, el resto de la vida. Pues a carta cabal esto no es otra cosa que un constante cambio de la materia bajo la firme permanencia de la forma, y precisamente ello conforma el carácter perecedero de los individuos enmarcado dentro de lo imperecedero de la especie.
La constante alimentación y reproducción se distingue únicamente por una cuestión de gradación de la procreación, al igual que solo en cuanto a gradación se distingue la excreción [segregación] de la muerte.
Pero precisamente queremos considerar la vida filosóficamente, a saber, en función de sus ideas; y entonces veremos que ni la voluntad, la cosa en sí en todas sus manifestaciones, ni el sujeto del conocimiento, el observador de todos los fenómenos, se ven afectados de manera alguna por el nacimiento o la muerte. Nacimiento y muerte son algo característico del fenómeno de la voluntad, es decir, de la vida, y es esencial para ella el hecho de poder manifestarse mediante individuos que nazcan y mueran en cuanto figuras efímeras, surgidas como formas temporales, representantes de aquello que en sí no conoce temporalidad alguna, aunque precisamente haya de representarse así para lograr objetivar su propia esencia.
Igual que las vaporizadas gotas de la rugiente cascada cambian a la velocidad del relámpago, mientras que el arco iris, del cual son portadoras, se mantiene con calma imperturbable y del todo inalterado a pesar de esta agitación permanente, así permanece cada idea, es decir, cada especie de los seres vivos, completamente inafectada por el constante cambio experimentado por sus individuos. Pero es en la idea, o la especie, donde la voluntad de vivir hunde realmente sus raíces y se manifiesta: de ahí que su duración sea lo único que a la voluntad le importe de verdad. Por ejemplo, los leones que nacen y mueren son como las gotas de la cascada; pero la leonitas, la idea o forma del león, es como el inconmovible arco iris que se tiende encima de ella. De ahí que Platón concediera únicamente a las ideas, es decir, a las especies, un ser en sentido propio, mientras que a los individuos tan solo una
inagotable sucesión de nacimientos y muertes. De la profunda convicción de su carácter imperecedero nace en realidad también la seguridad y tranquilidad de ánimo con las que cada individuo animal y asimismo humano anda despreocupado por entre un mar de escollos azarosos que podrían exterminarlo en cualquier momento y, además, justo en dirección a la muerte. En sus ojos brilla entretanto la tranquilidad propia de la especie, pues en calidad de especie ninguna extinción lo afecta ni le incumbe realmente. Esta clase de tranquilidad no podrían proporcionársela al hombre los dogmas cambiantes e inseguros. ¿Cómo puede alguien, al contemplar la muerte de un ser humano o animal, suponer que una cosa en sí misma quede convertida en nada? Que más bien encuentra su final tan solo un fenómeno en el tiempo, esa forma de todos los fenómenos, sin que la cosa en sí misma se vea afectada: esto es un conocimiento intuitivo inmediato en cada hombre. De ahí que, en todos los tiempos, el ser humano se haya esforzado por expresar esta idea de las formas más variadas y con las fórmulas más diversas, las cuales, no obstante, derivadas del fenómeno, en su sentido más íntimo todas ellas se refieren a este mismo. […]
A medida en que uno se hace más consciente de la caducidad, insignificancia y consistencia onírica de todas las cosas, tanto más claramente será consciente de la eternidad de su ser interior; pues en realidad solo mediante el contraste de este con la naturaleza de las cosas nos daremos cuenta de dicha consistencia, de igual manera que uno se da cuenta del raudo movimiento de un barco únicamente cuando fija la vista en tierra firme y no cuando solo se fija en el mismo barco.
Pues, para mí la conciencia nunca se ha presentado como causa, sino siempre como producto y resultado de la vida orgánica, en cuanto que a lo largo de la misma se eleva y desciende, es decir, durante las diferentes edades de la vida, en la salud y la enfermedad, en el sueño, el desmayo, el despertar, etcétera; o sea, siempre se presenta como efecto, nunca como causa de la vida orgánica, siempre se muestra como algo que aparece y muere y reaparece, mientras se den las condiciones adecuadas para ello, pero fuera de eso no.
En definitiva, hay que hacer constar en este lugar que, si bien, al igual que el carácter humano —o corazón—, el intelecto —o cabeza—, según sus cualidades básicas, sea algo innato, este, sin embargo, de modo alguno permanece tan inalterado como aquel, sino que está sujeto a no pocas modificaciones, que incluso, en su conjunto, hacen su aparición de manera regular, puesto que se basan en parte en que el intelecto tiene un fundamento físico y en parte en que posee un material empírico.
Así, la fuerza que le es propia experimenta un crecimiento gradual, hasta llegar a la akme o culminación, y después una progresiva decadencia, hasta la imbecilidad. Ahora bien, resulta que, por otro lado, el material que mantiene todas estas fuerzas ocupadas y activas, es decir, el contenido del pensar y del saber, la experiencia, los conocimientos, la práctica y por ello la perfección de la comprensión, representa una magnitud en constante crecimiento, aproximadamente hasta la aparición de las distintas debilidades, que hace que todo decaiga. El hecho de que el hombre se componga, por una parte, de algo en sí inalterable y, por otra, de algo que es regularmente alterable de dos maneras distintas y opuestas a la vez entre sí explica la desigualdad de su apariencia y su valor en las diferentes edades de la vida.
He dicho que el carácter de casi cada hombre parece ajustarse preferentemente a una determinada edad de la vida; de manera que este se desarrolla mejor en la edad que le resulta más favorable. Algunos son jóvenes amables, pero luego pierden su encanto; otros, hombres fuertes y emprendedores, a quienes la edad después les roba todo valor; algunos se muestran con mayores cualidades en la vejez, cuando son más amables por la experiencia y la serenidad adquiridas: este es el caso, a menudo, de los franceses. Debe ser así por el hecho de que el carácter tiene en sí mismo algo juvenil, adulto o maduro, con lo que una determinada edad de la vida concuerda o le contrarresta como un correctivo.
De igual manera que cuando alguien se encuentra en un barco se percata de su avance solo cuando mira atrás y observa cómo los objetos que se hallan en la orilla van disminuyendo de tamaño, así también uno se percata de su edad y de que va haciéndose mayor por el hecho de que la gente de cada vez más edad a uno le parece joven.
La vida del hombre, como se presenta en realidad la mayoría de veces, se asemeja al agua en su forma más común, un lago o un río: pero en la épica, la novela y la tragedia los caracteres escogidos son puestos en unas circunstancias tales que despliegan todas sus cualidades, mostrando lo profundo del ánimo humano y manifestándose en acciones extraordinarias y significativas. Así, la poesía llega a objetivar la idea de lo humano, que tiene la particularidad de presentarse en los caracteres marcadamente individuales.
Es justo como si el agua dijera: «Yo puedo hacer olas muy altas (¡en efecto, en el mar y la tormenta!); puedo correr llevándome por delante todo a mi paso (¡sí, en el lecho de la corriente!), puedo precipitarme agitada y espumeante (¡cierto, en las cascadas!), puedo elevarme libre como un chorro al aire (¡sí, en una fuente!), puedo, por último, hervir y desaparecer (¡desde luego, a 80 grados!); de todo lo dicho ahora, sin embargo, no hago nada en este momento, sino que permanezco voluntariamente tranquila y en calma en el estanque cristalino». Al igual que el agua solo puede hacer todo eso cuando se dan las causas determinantes para un fenómeno u otro, así también aquel hombre únicamente puede hacer lo que cree poder hacer si vuelven a presentarse las mismas condiciones.
Hasta que no se den estas causas, le resulta imposible; pero cuando hacen su aparición, el hombre debe llevarlo a cabo, igual que ocurre con el agua en cuanto se dan las causas correspondientes.
Conforme a si la energía del intelecto se halla en vigor o declive, la vida le parece tan corta, tan poca cosa y fugaz que nada de lo existente merece que uno se mueva, sino que todo resulta insignificante, también el placer, la riqueza e incluso la fama; y todo eso en tan alto grado que, sea lo que fuere en lo que uno haya fallado, no habrá perdido mucho en ello; o bien al revés: al intelecto la vida le parece tan larga, importante y el todo de la totalidad, tan rica en contenido y tan difícil, que nos lanzamos a ella con toda nuestra alma para apoderarnos de sus bienes, asegurarnos el botín y realizar nuestros planes pese a cualquier obstáculo.
Debemos figurarnos el principio que nos vivifica primero al menos como una fuerza natural, hasta que más adelante una investigación más profunda nos permita reconocer lo que es en sí mismo. Por tanto, ya considerada como fuerza natural, la fuerza vital no se ve en absoluto afectada por el cambio de formas y estados que la sucesión de causas y efectos trae y lleva y que solo está sujeta, como demuestra la experiencia, a la procreación y la muerte.
Por lo que respecta a la fuerza vital, somos, hasta los 36 años, comparables a aquellos que viven de sus rentas: lo que gastamos hoy, mañana está de nuevo ahí. Pero a partir de ese momento, nuestro ejemplo análogo será el rentista que comienza a gastar su capital. Al principio, la cosa no se nota: la mayor parte del dispendio sigue recuperándose enseguida, el pequeño déficit que se produce apenas llama la atención. Pero este crece poco a poco, empieza a notarse, su aumento se hace cada día mayor, se convierte cada vez más en un hábito, el día de hoy es más pobre que el de ayer, sin esperanza de que el proceso se detenga. Así, se acelera, de igual manera que la decadencia corporal, el dispendio, hasta que al final ya no queda nada. Un caso muy triste se da cuando ambas cosas aquí comparadas, la fuerza vital y la propiedad, están deshaciéndose efectivamente a la par: de ahí, pues, que con la edad se acreciente el amor al dinero. En cambio, al principio, hasta la mayoría de edad y un poco después, nos asemejamos, en lo que respecta a la fuerza vital, a aquellos que incluso añaden al capital algo de las rentas: no es solo que lo gastado se reajuste por sí mismo, sino que el capital crece. Y de nuevo este es a veces, gracias al cuidado de un certero tutor, también el caso del dinero. ¡Oh dichosa juventud! ¡Oh triste vejez! Así y todo, cabe economizar las energías de la juventud.
También podría considerarse nuestra vida como un episodio inútil y molesto en la bienaventurada calma de la Nada. En cualquier caso, incluso aquel a quien le haya resultado soportable, cuanto más tiempo viva, tanto más claramente percibirá que en total es a disappointment, nay, a cheat[una decepción, incluso un engaño] o que, hablando sin rodeos, lleva el carácter de una mistificación, por no decir un fraude. La vida se presenta primero como una tarea, a saber, la de mantenerla, de gagner sa vie [ganarse la vida]. Una vez resuelta, lo que se ha ganado se convierte en un lastre y entonces hace su aparición la segunda tarea, que estriba en disponer de ello, es decir,espantar el hastío que se abate sobre toda existencia asegurada cual un ave rapaz al acecho. Por tanto, la primera tarea consiste en ganar algo y, la segunda, en hacer que aquello que se ha ganado no se note, pues de lo contrario sería una carga.
La vida es una acumulación de tareas por resolver; en ese sentido, defunctus es una hermosa expresión.
La vida debe verse enteramente como una severa lección que se nos da, aun cuando, con nuestras formas de pensamiento, orientadas hacia objetivos totalmente distintos, no podamos entender cómo hemos podido llegar a necesitarla […]
¿Cómo, preguntemos de pasada, el ilimitado amor a la vida y el deseo de mantenerla a toda costa tanto tiempo como sea posible podrían considerarse algo bajo y despreciable, y, por parte de los seguidores de cualquier religión, además, algo indigno de ella, si la vida fuera un regalo de dioses benévolos, que habría que agradecer?
Pues la existencia humana, bien lejos de portar el carácter de un regalo, lleva en sí el de una deuda contraída. La exigencia del pago de la misma aparece en forma de necesidades urgentes, deseos mortificantes y miseria infinita generados por esa existencia. Para satisfacer la deuda, por regla general, se empleará toda la vida: sin embargo, solo se termina con los intereses. El pago completo del capital tiene lugar con la muerte. ¿Ycuándo se contrajo esa deuda? En el momento de la procreación.
Desde este punto de vista, habría que ver nuestra vida como algo prestado por la muerte: el sueño sería entonces el interés diario de dicho préstamo.
Por consiguiente, nuestra vida se asemeja a un pago que obtenemos en contantes chavos de cobre y por el que luego tenemos que hacer un recibo: son los días que vivimos; el recibo es la muerte.
Si comparamos ambas cosas, la indescriptible artificialidad de las instituciones y la indecible riqueza de los medios, por un lado, y la pobreza de lo que a través de ello se persigue y consigue, por otro, entonces se nos impone la comprensión de que la vida es un negocio cuyas ganancias ni con mucho cubren los gastos.
Según esto, cada uno intenta pasarla lo mejor que pueda. Lleva la vida como si fuera una servidumbre feudal que ha de satisfacer.
Pero ¿quién ha contraído la deuda? Fue el progenitor, en el disfrute de su sensualidad.
Así que, por haber gozado este de ella, el otro debe vivir, padecer y morir.
Pues, en el fondo, cada individualidad no es más que un error específico, un paso en falso, algo que mejor no existiera, en efecto, algo de lo cual traernos de vuelta constituye el objetivo real de la vida.
La vida se presenta como un engaño continuado, tanto en lo grande como en lo pequeño.

La relación entre el pesimismo y el individualismo

Tomado de Movimiento y Muerte N° 0.


por Georges Palante

El siglo que acaba de pasar es sin duda alguna el siglo en el cual el pesimismo ha encontrado sus más numerosos, su más variados, sus más vigorosos y sistemáticos interpretes. En adición, el individualismo fue expresado en aquel siglo con excepcional intensidad por representantes de alta calidad.
Podría ser interesante el unir estas dos formas de pensamiento, dominantes en nuestra era; para preguntar cuál es la conexión lógica o sentimental que existe entre ellas, y en qué grado el pesimismo engendra al individualismo y el individualismo engendra al pesimismo.
Pero la pregunta así esbozada es demasiado general. Hay muchos tipos de pesimismo y muchos tipos de individualismo. De entre estos últimos hay uno que de ninguna forma implica pesimismo, y ese es el individualismo doctrinario que desciende de la Revolución Francesa y al cual tantos moralistas, juristas y políticos de nuestro siglo están aferrados. Este individualismo podría ser tomado como su lema la frase de Wilhelm von Humboldt que Stuart Mill eligió como epígrafe de su “Ensayo sobre la Libertad”: “El gran, liderante principio, hacia el cual cada argumento se desenvuelve en estas páginas converge de forma directa, es la importancia esencial y absoluta del desarrollo humano en sus diversidades más ricas.”
Los individualistas de este tipo creen que todos los individuos humanos pueden desarrollarse armónicamente en sociedad, que su misma diversidad es una garantía de la riqueza y belleza de la civilización humana. Estos individualistas son racionalistas. Tienen fe en la razón, al principio de orden, de unidad y de armonía. Son idealistas: tienen fe en un ideal de justicia social, unitario y ególatra, ellos creen, a pesar de diferencias individuales y desigualdades, en la unidad profunda y real de la raza humana. Estos individualistas son “humanistas” en el sentido que le da Stirner a esta palabra: solidaristas, socialistas, si tomamos este último término en su más amplio sentido. Su individualismo es volteado hacia afuera, hacia la sociedad.
Es un individualismo social, en el sentido de que no separa al individuo de la sociedad, los cuales no posicionan en forma opuesta el uno con el otro. Por el contrario, ellos siempre consideran al individuo como un elemento social que armoniza con el todo y que sólo existe en función del todo. No vamos a insistir sobre este individualismo, el cual implica obviamente un optimismo social más o menos firme.
El individualismo que tenemos en mente aquí es completamente diferente. El individualismo no es una doctrina política, jurídica y moral, sino una actitud psicológica y moral, una forma de sensibilidad, una sensación personal de vida y una voluntad personal de vida.
Es imposible encajar en una definición a todos los rasgos, todos los grados, todas las matices de esta disposición psicológica. Afecta un tono especial en cada alma a la que se hace conocer.
Podemos decir que a forma de una sensación personal de vida, el individualismo es el sentimiento de unicidad, de individualidad en la cual tiene de lo diferencial, lo privado, y lo in-revelable. El individualismo es una atracción a la interioridad del sentimiento, a la inspiración individual frente a convenciones sociales e ideas preconcebidas.
El individualismo trae implícito un sentimiento de inefabilidad personal, una idea de superioridad intelectual y sentimental, o aristocracismo interior. De diferencia irreductible entre un ego y otro, la idea de unicidad. El individualismo es un regreso al ser y una gravitación al ser.
A forma de voluntad personal de vida el individualismo es un deseo de “ser uno mismo”, de acuerdo al deseo de un personaje de Ibsen (Peer Gynt), un deseo de independencia y originalidad. El individualista quiere ser su propio creador, su propio proveedor de verdad e ilusión; su propio constructor de verdad e ilusión; su propio constructor de sueños; su propio constructor y demoledor de ideales.
Este deseo por originalidad puede, incidentalmente, ser más o menos energético, más o menos demandante, más o menos ambicioso. Más o menos feliz, demasiado, de acuerdo a la cualidad y el valor de la individualidad en cáusa, de acuerdo a la amplitud del pensamiento y de acuerdo a la intensidad de la voluntad por poder individual.
Sea como una sensación personal de vida o una voluntad personal de vida, el individualismo es o tiende a ser anti-social: si no lo es desde el principio, inevitablemente se convierte en aquello de forma posterior.
El sentimiento de la profunda unicidad del ego, deseo de originalidad e independencia, el individualismo no puede evitar el generar un sentimiento de silenciosa lucha entre el ser individual y la sociedad. De hecho, la tendencia de cada sociedad es reducir el sentimiento de individualidad tanto como sea posible: el reducir la unicidad mediante el conformismo, la espontaneidad a través de la disciplina, instantaneidad del ser mediante la precaución, sinceridad de sentimiento a través de la falta de sinceridad inherente en toda función definida socialmente, confianza y orgullo en el ser mediante la humillación inseparable de cualquier tipo de entrenamiento social.
Esta es la razón por la cuál el individualismo se convierte aquí en un principio de resistencia interna pasiva o activa, de oposición silenciosa o declarada a la sociedad, un rechazo a someterse a ella; una desconfianza en ella. En su esencia, el individualismo desprecia y niega el vinculo social. Lo podemos definir como la voluntad de aislamiento, un compromiso sentimental e intelectual, teórico y práctico de abandonar la sociedad, si no de hecho – siguiendo los ejemplos de los solitarios de Thebeiad o el más moderno de Thoreau – al menos en espíritu e intención, mediante una forma de retirada voluntaria e interior.
Este distanciamiento de la sociedad, esta aislación moral voluntaria que podemos practicar en el núcleo mismo de la sociedad puede tomar la forma de la indiferencia y resignación tanto como aquella de revuelta.
También puede asumir la actitud de espectador, la actitud contemplativa del pensador en una Torre de Marfil. Pero siempre hay en esta indiferencia adquirida, en esta resignación o este aislamiento expectante, un vestigio de revuelta.
Sentimiento de unicidad y una expresión más o menos energética de la voluntad de poder personal; voluntad de originalidad, voluntad de independencia, voluntad de insubordinación y revuelta, voluntad de aislamiento y de retirarse hacia el ser. Aveces también voluntad de supremacía, al despliegue de fuerzas sobre y en contra de otros, pero siempre con un regreso al ser, con un sentimiento de infalibilidad personal, con una confianza indestructible en uno mismo, incluso en la derrota, incluso en el fallo de las esperanzas e ideales.
Intransigencia, inaccesibilidad de convicción interna, fidelidad a uno mismo hasta el amargo final. Fidelidad a las ideas mal comprendidas de uno, a la voluntad impregnable e inexpugnable de uno: el individualismo es todo esto, sea globálmente o en detalle, este elemento o aquel, este matíz o aquel predominante de acuerdo al caso y la circunstancia.
El individualismo, entendido como acabamos de expresarlo, es decir, como una disposición interna del alma, individualismo como sensación y voluntad ya no es más, como el individualismo del cuál hablamos arriba, como individualismo político y jurídico. Es volteado hacia adentro. Se posiciona al principio o busca refugio al final en el ser interior irrompible e intangible.
Decir que hay una cercana relación psicológica entre las sensibilidades individualistas y pesimistas casi significa declarar lo obvio. El Pesimismo supone un individualismo básico. Supone la interioridad del sentimiento, el regreso al ser (casi siempre doloroso) que es la esencia del individualismo.
Mientras que el optimismo no es nada más que una tesis metafísica abstracta, el eco de rumores doctrinarios, el pesimismo es la sensación de vida vivida; viene del interior, de una psicología individual. Procede de aquello que es más intimo en nosotros: la habilidad de sufrir.
Predomina entre aquellos de naturaleza solitaria quienes la vida los ha retirado hacia ellos mismos y ven la vida social como dolor.
Pesimistas de pura-sangre, los grandes artistas y teóricos del sufrimiento, vivieron de forma solitaria y como extraños entre los hombres, cercenados en su ego cómo si fuese un fuerte desde el cual han dejado caer una mirada fija irónica y altiva sobre la sociedad de su especie. Y entonces no es por accidente, sino por virtud de una correlación psicológica intima que el pesimismo es acompañado por una tendencia hacia el aislamiento egoísta.
De forma inversa, el espíritu individualista esta acompañado por el pesimismo de forma casi predestinada. ¿Acaso no nos enseña la experiencia tan vieja como el mundo que la naturaleza del individuo se sacrifica a la especie? ¿Que en la sociedad es sacrificada al grupo? El individualismo llega a una concepción resignada o desesperanzada de la antinomias que llegan entre el individuo y las especies por un lado, y entre el individuo y la sociedad por el otro. Sin duda la vida triunfa perpetuamente sobre esta antinomia, y el hecho de que a pesar de todo la humanidad continua viviendo parece ser una respuesta indiscutible que refuta tanto el pesimismo como el individualismo. Pero esto no es seguro. Por lo que si la humanidad como especie y como sociedad persigue su destino sin preocuparse por las quejas o revueltas de los individuos, el individualismo no muere a causa de eso. Siempre derrotado, nunca domado, es encarnado en almas de un calibre especial, imbuido con el sentimiento de su unicidad y fuertes en su vo luntad de independencia.
El individualismo sufre una derrota en cada individuo que muere luego de haberle servido a fines y rendido a fuerzas que existan mas allá de el. Pero sobrevive a través de las generaciones, ganando en fuerza y en claridad mientras que la voluntad humana de vida se intensifica, diversifica y refina en la conciencia individual. Es así que se afirma la consistencia dual del pesimismo y el individualismo, unidos indisolublemente e interconectados.
Sin embargo, es posible que este lazo psicológico que creemos haber descubierto entre el pesimismo y el individualismo no es nada mas que una visión a priori. Si en lugar de razonar acerca de las similitudes psicológicas consultamos la historia de ideas del siglo IXX quizás veamos que la relaciones de ideas que hemos indicado no es ni tan simple ni tan consistente como primeramente parece, Debemos penetrar en detalle las diferentes formas del pesimismo y del individualismo y analizar su relación mas de cerca si queremos llegar a ideas precisas.

DESMINTIENDO LA INFORMACIÓN NO NEUTRAL DE WIKIPEDIA (PARTE II)

Continuamos con la segunda parte, la primera la puedes leer aquí.

PRIMERO

CHILE

Los editores del artículo citado de Wikipedia ponen especial énfasis en lo que dijo Landerretche en 2017 tras ser herido por un explosivo enviado por la “Horda Mística del Bosque”, grupo de ITS en Chile. En ese momento, el presidente del directorio de Codelco mencionó que el ataque habría sido por intereses mayores y descartó la versión de que el grupo eco-extremista estuviera detrás.
En estas declaraciones se basan los editores de Wikipedia para para negar la presencia de ITS en Chile, omitiendo toda la información que hay sobre el caso, las pruebas que ha dado el grupo como lo son, fotos, videos, manuales, características que coinciden perfectamente con el modus operandi y los materiales usados en sus explosivos.
Aunque no solo los editores se basan en lo dicho por Landerretche para cuestionar la presencia de ITS en aquel país, sino las mismas autoridades como el ahora ex Fiscal Raúl Guzmán, encargado en su momento de llevar acabo las diligencias investigativas en el caso de Codelco y el atentado en el paradero del Transantiago en Vikuña Makena en enero de 2019 que dejó cinco heridos, hecho que también se lo reivindicó ITS.

https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/policial/fiscal-guzman-aseguro-que-han-tenido-avances-sustantivos-en/2019-01-14/190442.html

Las autoridades intentan tapar su incompetencia negando la existencia de la Mafia Eco-extremista para no generar más pánico entre la población y empequeñecen los pasados actos terroristas, algo que cambió bastante en mayo de 2019, cuando de nueva cuenta le HMB junto con el grupo Secta Rojo Sangre (SRS), grupos de ITS en Chile y Argentina, enviaron un paquete-bomba al presidente del directorio del Metro en Santiago, con esto, se consolidaba la prueba de que ITS tiene real presencia en Chile y que las autoridades tienen nula capacidad para prevenir los atentados del grupo.

https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/policial/atentados/gobierno-ve-patron-comun-en-las-bombas-enviadas-a-landerretche-y-de/2019-05-09/114924.html

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-48258275

SEGUNDO

Esta información es completamente absurda, en esta enumera varios incidentes en buses del Transantiago en donde la maquinaria se ha visto afectada, es de idiotas pensar que estas averías tengan relación con una explosión en un paradero, ya que está confirmado cien por ciento que la detonación que causó 5 heridos en enero de 2019 fue un atentado y fue responsabilidad de ITS.

http://www.infogate.cl/2019/01/06/ataque-de-ecoterroristas-del-its-dejan-al-descubierto-que-la-inteligencia-policial-y-de-la-ani-de-poco-y-nada-sirven/

TERCERO

BRASIL

Wikipedia pone especial énfasis en la Operación Erebo como se pudo leer, pero no menciona el historial del grupo en Brasil desde 2016 ni que las autoridades han confirmado la presencia de ITS en aquel país mencionándolo como “grupo terrorista”.

PF investiga explosão com “indícios de atentado terrorista” em Brasília
2 de agosto 2016

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2016/08/02/interna_cidadesdf,542737/pf-investiga-explosao-com-indicios-de-atentado-terrorista-no-centro.shtml

Los medios brasileños desesperadamente trataron de ocultar la mencionada información, haciendo creer que la bomba detonada en vísperas de los Juegos Olimpicos de Rio 2016 fueron un simple acto vandálico:

Especialista acredita que explosão em Brasília foi ato de vandalismo
3 de agosto 2016

http://radios.ebc.com.br/revista-brasil/edicao/2016-08/especialista-acredita-que-explosao-em-brasilia-foi-ato-de-vandalismo

“Eu colocaria, em princípio, na lista de vandalismo, coisas de pessoas que querem aparecer. Tem muito desajustados. A maneira como o governo conduziu e está conduzindo, do ponto de vista da mídia, essa questão do terrorismo faz com que ‘demônios adormecidos’ de pessoas desajustadas, acordem e resolvam entrar para história”, opina Newton de Oliveira.”

En 2018, la policía realizó de nuevo una gran redada en donde abarcaron tres estados brasileños tras un atentado frustrado de ITS contra una iglesia católica y prendió las alarmas tras las amenazas que hizo el grupo hacia el mismo presidente Bolsonaro.

Suspeitos de terrorismo tinham manual de fabricação de bombas no DF
31 de diciembre 2018

https://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/brasil/2018/12/31/interna_brasil,772581/suspeitos-de-terrorismo-tinham-manual-de-fabricacao-de-bombas-no-df.shtml

DF: suspeitos de ameaçar Bolsonaro e de ataques terroristas são soltos
10 de enero 2019

https://www.metropoles.com/distrito-federal/df-suspeitos-de-ameacar-bolsonaro-e-de-ataques-terroristas-sao-soltos

Polícia mira grupo que planeja suposto ataque na posse de Bolsonaro
31 de diciembre 2018
http://www.hcnoticias.com.br/policia-mira-grupo-que-planeja-suposto-ataque-na-posse-de-bolsonaro/

“A Polícia Federal (PF), em parceria com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), cumpre, na manhã desta segunda-feira (31), sete mandados de busca e apreensão no Distrito Federal, Goiás e em São Paulo. A operação faz parte da investigação que apura o envolvimento de um grupo que reivindicou a confecção e o abandono de um artefato explosivo no Santuário Menino Jesus em Brazlândia, no último dia 24 de dezembro.
O grupo se autodenomina como Sociedade Secreta Silvestre. Em um site atribuído ao grupo, uma mensagem publicada contra o presidente eleito reiterou a preocupação da Polícia Civil com a segurança de Jair Bolsonaro na posse presidencial desta terça-feira (1º).
As investigações policiais prosseguem, sob segredo de justiça, para a apuração do crime de associação criminosa.”

En 2019 tras una serie de sabotajes y un atentado incendiario contra el Instituto Brasileño del Medio Ambiente, ITS volvió a ser objeto de investigación por parte de la Agencia Brasileña de Inteligencia:

Ministra Damares Alves vai pedir demissão do governo de Bolsonaro
5 de mayo 2019
https://www.jornalopcao.com.br/bastidores/ministra-damares-alves-vai-pedir-demissao-do-governo-de-bolsonaro-182574/

“A reportagem “Preparando a saída”, de Laryssa Borges, da revista “Veja”, esclarece os principais motivos do afastamento. Damares “alega que está cansada e precisa cuidar da saúde [tem hipotireoidismo, asma e enxaqueca crônica], que anda debilitada”.
Mas tudo indica que o principal problema é que Damares Alves tem sido ameaçada de morte. Ela deixou sua residência e mora num hotel cujo endereço não é divulgado. A ameaça é real e está sob investigação da Polícia Federal e da Agência Brasileira de Inteligência (Abin). “Damares não costuma antecipar a agenda, circula pela cidade escoltada e um segurança fica postado na entrada de sua sala durante todo o expediente”, registra a revista. A Sociedade Secreta Silvestre estaria por trás das ameaças à ministra. A PF e a Abin “detectaram as ameaças. Na véspera da posse, uma bomba caseira foi deixada próximo a um uma igreja distante cerca de 50 quilômetros do centro de Brasília. O artefato não explodiu por uma falha do equipamento, mas tinha, segundo os peritos, considerável poder de destruição. (…) As mensagens postadas [no site da Sociedade Secreta Silvestre] falam na morte da ministra ‘na frente da igreja para impressionar seu povo’, além de conterem estímulos para machucá-la e envenená-la.”

La presencia de ITS en Brasil está más que corroborada con estas pruebas, mientras Wikipedia sigue siendo portavoz de las mentiras de todo un estado que es incapaz de atrapar a los responsables de atentados terroristas desde 2016.

CUARTO

ESCOCIA

Esta información que da Wikipedia es engañosa, desde aquel atentado reivindicado por parte de ITS de Reino Unido en febrero de 2018 (el atentado fue perpetrado en enero de ese año), han sido varios los detenidos de ideología de extrema derecha en Escocia acusados de almacenar materiales para fabricar bombas, algo que es muy común en todo el Reino Unido.

Bomb squad carry out ‘controlled explosion’ near Edinburgh Castle
12 de enero 2018
https://www.edinburghnews.scotsman.com/our-region/edinburgh/bomb-squad-carry-out-controlled-explosion-near-edinburgh-castle-1-4659540

El primero fue Connor Ward en marzo de 2018, este cara de niño Down solo tenía en su casa materiales para confeccionar bombas y no fue encontrado culpable del atentado contra el Castillo de Edimburgo de enero de 2018.

https://www.pressandjournal.co.uk/fp/news/north-east/1631818/north-east-neo-nazi-fails-in-bid-to-have-conviction-quashed/

Y el segundo caso fue Peter Morgan (del que habla Wikipedia) en julio de 2018 quien, de igual forma fue encontrado culpable de fabricación de explosivos, SIN que se demostrara que estuvo relacionado con el atentado de ITS en enero de 2018.

https://www.bbc.com/news/uk-scotland-edinburgh-east-fife-45207641

De cualquier forma es absurdo decir que un neonazi va atentar contra un lugar público en Europa (poniendo en riesgo a su raza blanca, a los niños blancos), estos, mayoritariamente ponen su blanco en mezquitas o en sinagogas.
Contrariamente lo que dice la información de Wikipedia, en NINGUN momento ni la prensa ni las autoridades dicen que Peter Morgan fue el responsable de aquel atentado de ITS en enero de 2018.
Lo que Wikipedia trata de ocultar alevosamente es que ITS de Reino Unido continúa suelto y es por eso que emite este tipo de mentiras para ocultar lo obvio.

QUINTO

GRECIA

Las notas que publica Wikipedia o son englobadas en grupos de izquierda (ya que aún consideran a ITS como un grupo anarquista o de izquierda en Grecia), o son antes de la reivindicación (enero 2019) del atentado que dejó dos heridos frente a una iglesia en diciembre de 2018.

http://www.ekathimerini.com/236893/article/ekathimerini/news/group-behind-december-blast-outside-athens-church-warns-of-more-violence

CONCLUSIÓN

Como se vio tanto en la primera como en esta segunda parte de este texto, la gran mayoría de la información que fue publicada por Wikipedia sobre ITS es completamente falsa, emplean artimañas y recursos meramente fraudulentos para emitir una versión completamente distinta de la realidad. La cual marca que el grupo sigue expandiéndose, se sigue radicalizando y continúa su guerra contra el progreso humano.

Es normal que un grupo como ITS sea golpeado por parte de sus detractores por cualquier medio, sea como sea, el grupo ha dado indicios de que no se detendrá ante nada.
Que se sepa que desde Maldición Eco-extremista tampoco lo haremos, aunque nos ataquen con spams, nos censuren de los blogs, etc., la propaganda anti-humanista debe continuar.

ME

ANEXO

En un reportaje para la televisión chilena en 2017 tras un ataque de ITS-Chile, el investigador Sergio Ágila (víctima de un atentado de ITS en 2013 en México), dijo lo siguiente respecto al asesinato de Méndez Salinas en 2011:

“No fue un robo, porque no le quisieron quitar la camioneta, le dieron un tiro a travéz de la ventana, fue un asesinato deliberado”

CHV Noticias 7 de febrero 2017
Minuto 5:01

(IT) Misantropia Attiva Estrema, I,II,II

Presentamos los trabajos de la casa editorial italiana “Ávyssos”titulados “Misantropia Attiva Estrema” en sus tres volúmenes diferentes. Traducimos la editorial de su primera edición.

“El nihilista se siente mal si ve personas satisfechas, felices y en paz. El Ama el conflicto, la guerra, la destrucción … “

Directo, básico, esencial: este es el primer volumen, titulado con las palabras “Misantropia Extrema Activa“, tomado directamente del Afine y jefe de la Nechayevshchinaed-Nicevscina, quien adopto esta frase para distinguirse de las posiciones políticas sobre misantropía y también por aquellos individuos que lo llevan por “moda”.

Como Ediciones Nihilísticas “Ávyssos” lo hacemos nuestra, la poseemos, -a la Misantropía Extrema Activa- y publicamos en este primer volumen una serie de ataques no reclamados, que ocurrieron en el pasado; Para nosotros, la “no reivindicación” tiene un fuerte valor destructivo, específico y oculto, pero, por otro lado, respetamos totalmente a quien sea el grupo extremista antipolítico que los reivindica a través de acrónimos y comunicados.

Específicos, individualistas, egocéntricos: los ataques explosivos, incendiarios, homicidas y terroristas contenidos en este folleto detonan el ataque en varias formas; la implementación de la estrategia y la acción, pero sobre todo, el odio misántropico que brota de ellos. El Odio Misantropico, que por ejemplo, está completamente ausente en cada complot político, porque representa lo que va más allá del juego habitual de las apariencias: el Misantropo Activo Extremo, cuando actúa, es serio y estratégico pero también loco y suicida-instintivo, solo ve a sí mismo, rompiendo la lógica limitante de la moralidad, y es por eso que se exalta” la lógica del que quiere que una acción tenga un plan preciso, una serie de detalles insertados en un contexto que rodea al individuo:

– Mientras pueda, hay un límite que no es relativo sino absoluto,
– Tengo que golpear el objetivo, pero no tengo que golpear a nadie que pase cerca de él,
– Debo actuar sin disfrutar, o sin usar mi instinto egoísta para golpear.
– mi única acción debe ser el objetivo y no el hecho de que puedo usar a cualquier persona desconocida para llegar a el,
– Necesito programar los minutos para una posible explosión y medir el rango de acción para evitar daños a terceros que son absolutamente inocentes.
– Quién es el objetivo es el culpable, quién no lo es, es inocente,
– hay parámetros precisos y absolutos sobre quién es culpable o inocente,
– debe proporcionar datos precisos y absolutos, en el intento de atentado, con referencias específicas, por ejemplo, de los medios, que pueden indicar la seguridad de una acción, su autenticidad, por ejemplo: si un cajero automático explota o se quema y los medios lo cubren, es cierto que la acción ha sido de quienes la reivindican y no la de un criminal misantrópico que quiso tomar dinero exclusivamente.
– el ataque realizado debe tener reglas de discriminación precisas y absolutas, por ejemplo, aplicando la regla ética, que nunca afecte a un sujeto que forme parte de minorías religiosas, clases sociales o minorías de género y étnicas,
– debe golpear entidades o sujetos políticos, siendo así una acción idealista, que es buena., Pero golpear a quienes se odian a sí mismos por sus propias razones o por razones egoístas, es una acción misantrópica, la que es malo (y algunas veces es fascista).
-Etc …

Concluimos esta nota introductoria, aclarando que nuestra intención es hacer que el ego del individuo prevalezca, tanto en el tema que abarca la publicación como en los ataques que se llevan dentro del folleto, y es por eso que no es nuestras intenciones, el deseo de construir algo duradero, algo que no significa en absoluto que nuestra propuesta sea parte de un generalísimo difuso, como aquel en el que el idealista dice que una acción se puede replicar porque todos pueden hacerlo y, por lo tanto, todos son iguales en tal sentido, y todos pueden convertirse en individuos, romper sus cadenas y deshacerse de la opresión diaria … ¡somos anti-utópicos!

Nuestra contribución quiere ser una pieza para la caída de la paz estable de la sociedad y el desencadenamiento del Caos Terroristico, donde el odio de un individuo o un grupo afín y egoísta, rompa los muros morales y actúe, con respecto a todo el entorno y también a toda la humanidad, ya sea que lo aprueben o no, ¡nuestra anti-utopía!

Hombre-Monstruo / Ediciones Nihilísticas “Ávyssos”

 VOL.1 (lee ,descarga)

VOL.2 (lee.descarga)

VOL.3 (lee,descarga)